ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค

MOU ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ จ.ขอนแก่น

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2, สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น, เครือข่ายผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง

------------------------------------------------

    เนื่องด้วยปัจจุบัน  พบว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์มีการโฆษณาที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายจำนวนมาก  โดยการนำเสนอที่มีลักษณะโอ้อวด หรือแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่หายจากการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคมากขึ้น เกิดการเสียทรัพย์สิน เพราะต้องการหายจากความเจ็บป่วย  โดยสื่อวิทยุกระจายเสียง  เคเบิ้ลทีวี   ดาวเทียม เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายในทุกๆพื้นที่  ซึ่งหน่วยงานราชการ  ได้แก่  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดขอนแก่น   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค๒   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น  สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น  สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  สถานีวิทยุกระจายเสียงรักษาดินแดง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 020 ขอนแก่น  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 กระจายเสียงด้วยระบบ A.M. ความถี่ 1170 KHz.  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 กระจายเสียงด้วยระบบ FM 88.25 MHz.สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ ขอนแก่น  เครือข่ายผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น  สถานีวิทยุกระจายเสียงประจำถิ่น 12 ขอนแก่น  สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น  ชมรมคนทำสื่อจังหวัดขอนแก่น  สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง  สมาคมสื่อเคเบิ้ลทีวี และหน่วยงานอื่นๆได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม  โดยต้องสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  และจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนัก  ความรับผิดชอบของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

    ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสม  จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น  โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ  ดังนี้

    ข้อ 1 ขอบเขตของความร่วมมือ

            กำหนดขอบเขตความร่วมมือ เป็น 4 ด้าน ดังนี้

            1.1 ด้านการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน

                  กำหนดให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมจังหวัดขอนแก่นโดยทุกหน่วยงานได้ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อใช้เป็นกลไกความร่วมมือในการทำงาน

            1.2 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

                   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ให้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  หรือร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมจังหวัดขอนแก่น  เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งผลให้หน่วยงานอื่นๆ ทราบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

            1.3  ด้านการสร้างความตระหนักแก่สื่อมวลชนในการโฆษณาอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม

                    ร่วมกันให้ข้อมูลแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการโฆษณาแก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ดีเป็นแบบอย่างต่อไป

            1.4 ด้านการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน

                   ร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อแก่ประชาชน  และผู้ประกอบการ/ผู้จัดรายการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เช่น  การอบรม  สัมมนา ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจัดทำคู่มือการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

    ข้อ ๒ การดำเนินงานและบทบาทหน้าที่

            2.1 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดขอนแก่น

                   2.1.1  กำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด บรูณาการการบังคับใช้กฎหมาย และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

            2.2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

                   2.2.2  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

            2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่

                   2.3.1  เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ, ผู้ดำเนินรายการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์, หน่วยงานราชการและผู้สนใจอื่นๆในรูปแบบการจัดอบรม   สัมมนา ฯลฯ

                   2.3.2  เผยแพร่ความรู้ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ให้รู้เท่าทันสื่อโฆษณา  แก่ภาคประชาชน และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

                   2.3.3  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่เผยแพร่ในจังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินการตามกฎหมายในสื่อโฆษณาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการร่วมกับผู้ดำเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียง  และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2

                   2.3.4  รวบรวมสื่อโฆษณาที่ไม่ถูกต้องและเรื่องร้องเรียนทางสื่อโฆษณานอกเหนือจากที่ได้รับมอบอำนาจฯ ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2

                   2.3.5  ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2  มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร  ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น

                   2.3.6  เป็นผู้พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจฯ  ที่ยื่นขออนุญาตภายในจังหวัดขอนแก่น

            2.4 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ภาค 2 มีหน้าที่

                   2.4.1  รับ และประมวลเรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

                   2.4.2 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเพื่อประโยชน์สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

                   2.4.3  คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

                   2.4.4  ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์     มิให้ดำเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค   

            2.5 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  มีหน้าที่

                   2.5.1  เฝ้าระวังสื่อ รวบรวมโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เคเบิ้ลทีวี ที่อาจผิดกฎหมายและล่อลวง เอาเปรียบผู้บริโภค หรือมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากการโฆษณา  ร้องเรียนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

                   2.5.2  เผยแพร่ ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน

            2.6 สื่อวิทยุกระจายเสียง  มีหน้าที่

                   2.6.1  ตรวจสอบโฆษณา ดังนี้

                            1.1  การได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์(อย.) การได้รับอนุญาตการโฆษณา(อย.หรือสสจ.ขก.)

                            1.2  โฆษณาต้องไม่โอ้อวด  เกินจริง

                            1.3  โฆษณาต้องไม่อ้างสรรพคุณหรือส่อให้เกิดความเข้าใจว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

                            1.4  โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องไม่เกี่ยวกับการบำบัด บรรเทา  รักษาหรือป้องกันโรค

                            1.5  โฆษณาต้องไม่มีลักษณะการให้มีบุคคล  กลุ่มคนมาชักจูงโน้มน้าว  ชวนเชื่อ  หากไม่ทราบให้สอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 043-221125   หากพบว่าโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อขออนุญาตได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

                   2.6.2  โฆษณาที่ออกอากาศ ต้องไม่โอ้อวด เกินจริง  โดยไม่ใช้ข้อความดังนี้   ดีที่สุด  เร็วที่สุด  ได้ผลทันที  ร้อยเปอร์เซ็นต์  ไม่มีผลข้างเคียง  อาการดีขึ้นทันทีอันดับ๑  อาการดีขึ้นทันที  รับประกันผลโดย  การันตีการใช้งานโดย (อ้างผู้เชี่ยวชาญ  กลุ่มคน  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ) หรือข้อความที่มีลักษณะคล้ายกันนี้

                   2.6.3  โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาว่าสามารถบำบัด  บรรเทา  รักษาหรือป้องกัน ได้แก่

                             1.1  เบาหวาน

                             1.2  มะเร็ง

                             1.3  อัมพาต

                             1.4  วัณโรค

                             1.5  โรคเรื้อน

                             1.6  โรค หรืออาการของโรคสมอง หัวใจ ตับ ม้าม ไต

                   2.6.4  ปฏิเสธการโฆษณาหากเห็นว่าโฆษณาดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย ละเมิดจริยธรรม ละเมิดสิทธิผู้บริโภค  และเสี่ยงต่อการสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชน

                   2.6.5  ตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่สื่อโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียงภายในเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงและจัดการแก้ไขปัญหาภายในภาคีเครือข่าย

    ข้อ 3 กำหนดระยะเวลา

              บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีผลบังคับใช้   ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 จนถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 2 ปี

    ข้อ๔  การแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง

             หน่วยงานทั้งหมดที่มีรายชื่อ  อาจแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงได้  โดยความเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่ายและจัดทำเป็นหนังสือ  โดยให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้

             บันทึกข้อตกลงนี้ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทุกฝ่ายได้อ่านแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเจตนา  จึงลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บรักษาฝ่ายละฉบับ

พิมพ์ อีเมล

11707 views
ดิฉันได้อ่านบทความคอลัมน์ ชีวิตที่เลือกได้ เรื่อง กฟผ โดยคุณชัยอนันต์ สมุทวณิช ในนสพ. ผู้จัดการ เมื่...

Read more

24808 views
แม้ว่าในฉลากยา จะระบุให้ผู้ใช้ยาได้ทราบถึงวิธีใช้ยาและความถี่ของการใช้แล้วก็ตาม ...

Read more

10968 views
ถกกันอีกรอบกับประเด็น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เอกชนเตรียมรวมตัวกันในนาม 9 สมาคมฯ ขอรัฐแก้กฎหมาย...

Read more

14086 views
 ปัจจุบันนี้อาหารสำเร็จรูปเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น ฉลากโภชนาการเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ไ...

Read more

รู้ไว้ใช้สิทธิ์

IMAGE มหากาพย์ซิมฟรี แถมหนี้ไม่อั้น
“ได้รับแจกซิมฟรี แต่ไม่ได้เปิดใช้บริการ...
IMAGE อันตรายจากการหางานตามใบปลิว
เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหน...
IMAGE สิทธิของผู้โดยสาร
ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสิ่ง ที่ตามมาก็คือ...
IMAGE กฎหมายน่ารู้ผู้โดยสาร
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ