[รู้ไว้.. ใช้สิทธิ์] สมัครคอร์สเสริมความงามไปแล้ว จะยกเลิกอย่างไรดี ?

 know your rights how to cancel beauty course

           การทำสัญญาหรือซื้อคอร์สเสริมความงาม เป็นกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมสัญญา การยกเลิกสัญญาจึงต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 


1)  สัญญามีข้อกำหนดให้ยกเลิกได้ในกรณีใดได้บ้าง ให้ลองตรวจสอบข้อสัญญาดูก่อน

2)  หากสัญญาไม่ให้ยกเลิกหรือแจ้งว่าคืนเงินไม่ได้ทุกรณี ไม่ต้องตกใจ กรณีการทำสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายเกินสมควร เข้าข่ายเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จะมีผลบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น

3)  มีสาเหตุในการเลิกสัญญาหรือไม่ เช่น มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ของร้าน พนักงานให้บริการแล้วทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือร้านค้าปิดกิจการไม่สามารถให้บริการได้

4)  หากมีสาเหตุให้ดำเนินการแจ้งขอยกเลิกสัญญาเป็นหนังสือ และเก็บหลักฐานของอาการหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วย เช่น ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่ายอาการความเสียหาย

5)  หากไม่มีสาเหตุข้างต้นจะทำอย่างไร ผู้บริโภคยังสามารถทำหนังสือบอกเลิกสัญญาได้

         ทั้งนี้ ร้านสามารถปฏิเสธการขอยกเลิกสัญญาได้ เนื่องจากการขอยกเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีเหตุว่าอีกฝ่ายผิดสัญญาอย่างไร ในการบอกเลิกสัญญาจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายด้วยจึงจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งในการเจรจาร้านค้าอาจหักค่าใช้จ่าย และคืนเงินส่วนที่เหลือได้

อ้างอิง
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386
- พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4

ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
โทร. 02 248 3737 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล