Fake News Alert! เวทีนโยบายสาธารณะ เสนอมีองค์กรอิสระ สร้างช่องทางตรวจสอบข่าวสารบนการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

news pic 190619 fakenewsalert 1

Fake News Alert! เวทีความเห็นเรื่องนโยบายสาธารณะ เสนอมีองค์กรอิสระ สร้างช่องทางตรวจสอบข่าวสารบนการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย เน้นรวดเร็ว ฉับไว เข้าถึงง่าย รัฐต้องหนุนเพื่อสร้างการตื่นรู้ในสังคม 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. และอีก 3 องค์กร ชี้ กสทช. ควรชัดเจนในแผนการประมูล ‘700 MHz’ ก่อน พร้อมเสนอควรให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมวางแผนด้วย

080219 news pic 700mhz

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอีก 3 องค์กร ชี้ กสทช. ควรสร้างความชัดเจนในแผนการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz และแผนพัฒนา 5G ก่อน พร้อมเสนอควรให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการวางแผน และควรมีมาตรการกำกับดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...

บทความใกล้เคียงกัน