สมาคมเพื่อนโรคไตเรียกร้องขอขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มช่วงโรคระบาดให้กับผู้ป่วยโรคไตฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ติดเชื้อ COViD-19 และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

090764COVID19 2

      วันนี้ 9 กค. 64 นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอให้ขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มในช่วงโรคระบาดให้กับผู้ป่วยโรคไตฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

      จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดมีการติดเชื้อก่อโรคCOVID-19 เป็นจำนวนมากผู้ป่วยเหล่านี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงมา กว่าร้อยละ 50% และผู้ป่วยจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านโดยไม่ได้รับการฟอกเลือด จนเกิดน้ำท่วมปอดและเสียชีวิตตามมา เนื่องจากเกิดผลกระทบการขาดแคลนเตียงในในระบบโรงพยาบาลที่สามารถฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยได้ และค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดที่มีราคาสูงขึ้นในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง (PUI) และผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 ผู้ป่วยบางส่วนที่สามารถจ่ายค่าฟอกไตในราคาที่สูงขึ้นได้ โดยยอมฟอกที่รพ.เอกชน ที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 – 10,000 บาท ต่อการฟอก 1 ครั้ง (รายละเอียดค่าใช้จ่ายคือ 1. ค่าฟอกเลือด 1,500 – 2,000 บาท 2. ค่าชุด PPE 1,000 บาท 3. ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองรวมทั้งตัวกรองเลือด 1,000 บาท และ4. ค่าความเสี่ยงของบุคลากร 1,000 บาท )

     นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาของผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้แค่ค่ารักษาพยาบาล แต่ยังพบปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปฟอกเลือด ที่ไม่สามารถใช้รถโดยสารสาธารณะได้ และรวมถึงปัญหาการจ่ายยาต้านไวรัสให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านที่ยังไม่ได้รับยาในขณะนี้ อีกทั้งยังขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ทั้งอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลผู้ชำนาญการในการฟอกเลือด ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปัญหาเรื่องการรับวัคซีนในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ล่าช้า และยังฉีดไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดภาวะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

     ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ช่วยเหลือเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนี้
     1. เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยเรื้อรัง จากการเบิกจ่าย ตามสิทธิประโยชน์เดิมของสปสช. และสปส. ครั้งละ 1,500 – 1,700 บาท และ กรมบัญชีกลาง ครั้งละ 2,000 บาท ปรับเป็น ครั้งละ 4,000 บาท ต่อการฟอกเลือด 1 ครั้ง ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
    2. จัดสรรรถบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วย ที่ติดเชื้อ COVID-19 มาบำบัดทดแทนไต
    3. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่บ้านต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกคน
    4. จัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกไตเข้าช่วยเหลือการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วย COVID-19 ในรพ.ที่เปิดศูนย์ฟอกเลือด ทั้งรพ.รัฐและเอกชน โดยไม่ถือเป็นวันลา
    5. จัดหาวัคซีนให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องได้รับการล้างไตและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ทั้งในภาครัฐ และเอกชน โดยเร่งด่วน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากไวรัส COVID-19

Tags: COVID-19, ประกันสังคม, สปสช., สมาคมเพื่อนโรคไต, กระทรวงสาธารณสุข, สปส., สธ.

พิมพ์ อีเมล