บริการสุขภาพ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนิยาม "ผ้าอนามัยแบบสอด" เป็นประเภท 'เครื่องสำอาง'

ffc.new22.7.64


วันนี้ (22 ก.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง ดังนี้
.
อาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า "เครื่องสำอาง" ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
.
ให้ผ้าอนามัยชนิดสอดที่ใช้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อซับเลือดประจำเดือนเป็นเครื่องสำอาง
.
ลงชื่อโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 มิ.ย.64
.
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ นิยามของคำว่า "เครื่องสำอาง" ในมาตราที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกระทรวงเป็นเครื่องสำอาง และโดยที่มีความจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผ้าอนามัยชนิดสอดเพื่อให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของผู้บริโภคได้ สมควรกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ที่มาข้อมูล : > : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/048/T_0016.PDF?fbclid=IwAR3SaGl1jEi15xSWTe2ZOgjc-XYt4AMn3Bbl6-Y6YPvo2ZSd4_Axe0rXFYk

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน