สภาองค์กรผู้บริโภคเกิดแล้ว! ดีเดย์ 6 มกรา ประชุมนัดแรก

ประชุมนัดแรก save for web 06012020

สภาองค์กรผู้บริโภคเกิดแล้ว! เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อเลือกคณะกรรมการและจัดทำร่างข้อบังคับ

                จากการที่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ทำให้เกิด ‘สภาองค์กรผู้บริโภค’ อย่างเป็นทางการ โดยในกฎหมายระบุว่า องค์กรผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ก่อการจะต้องจัดทำร่างข้อบังคับและเรียกประชุม ภายใน 30 วัน

               วันนี้ (6 มกราคม 2564) เวลา 9.00 - 15.30 น. องค์กรผู้บริโภคจำนวน 151 องค์กร ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อการสภาองค์กรผู้บริโภค ได้จัดประชุมสภาครั้งแรกผ่านระบบออนไลน์  โดยในที่ประชุมได้มีการเลือกประธาน รองประธาน กรรมการนโยบาย รวมทั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน ผลสรุปจากที่ประชุมมีดังนี้

               ผศ.ดร.ภญ. ยุพดี ศิริสินสุข         เป็น ประธานสภาองค์กรผู้บริโภค

               คุณสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล          เป็น รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 1

               คุณบุญยืน  ศิริธรรม               เป็น รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 2

               และ คณะกรรมการนโยบายซึ่งมาจากภาคต่างๆ ทั้ง 7 ภาค

ส่วนรายชื่อกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน มีดังนี้

               1. ด้านการเงินการธนาคาร : คุณกมล กมลตระกูล

               2. ด้านขนส่งและยานพาหนะ : ดร.สุเมธ องกิตติกุล

               3. ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย : ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

               4. ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ : คุณวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

               5. ด้านบริการสุขภาพ : คุณสุภัทรา นาคะผิว

               6. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป : ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

               7. ด้านสื่อและโทรคมนาคม : คุณสุกรานต์  โรจนไพรวงศ์  

               และ 8. ด้านบริการสาธารณะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม : ประสาท มีแต้ม

               นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับและรับรององค์กรผู้บริโภคที่เพิ่งผ่านการจดแจ้ง เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก 36 องค์กรด้วย ซึ่งการมีสภาองค์กรผู้บริโภคนั้น จะทำให้ผู้บริโภคมีตัวแทนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดด้วย โดยสภาฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน เสนอความเห็น ต่อการจัดทำร่างกฎหมายต่างๆ หรือ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้บริโภค เป็นปากเป็นเสียงช่วยตรวจสอบ เตือนภัย เปิดเผยข้อมูล และชื่อสินค้าที่หลอกลวง ไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค ช่วยสนับสนุนผู้บริโภคให้สามารถแก้ปัญหา เคียงข้างผู้บริโภคในการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ตั้งแต่ก่อนฟ้องจนเรื่องขึ้นสู่ศาล ช่วยฟ้องคดี รวมถึงช่วยผู้บริโภคที่ใช้สิทธิแล้วถูกดำเนินคดี รวมทั้ง ทำให้ผู้บริโภค รู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิและใช้สิทธิได้อย่างเข้มแข็ง โดยร่วมกับองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภคด้วย

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มพบ., สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ, เครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค, สภาองค์กรของผู้บริโภค, สภาองค์กรผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล