มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดสถิติปัญหาประกันโควิดเจอ จ่าย จบ เคลมประกันล่าช้า ขึ้นอันดับ 1 ขณะที่ “สินมั่นคงประกันภัย” ถูกร้องเรียนมากที่สุด

ภาพข่าวสถิติประกันโควิด เจอจ่ายจบ 01

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประกันโควิดเจอ จ่าย จบ ตั้งแต่ ก.ค. 64 – ม.ค. 65 ปัญหาเคลมประกันล่าช้า ขึ้นอันดับ 1 และสินมั่นคงประกันภัยเป็นบริษัทที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด พร้อมแนะนำการแก้ไขทุกปัญหา

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประกันโควิดเจอ จ่าย จบ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 – มกราคม 2565 โดยแบ่งเป็นประเภทปัญหาที่ร้องเรียนและบริษัทประกันภัยที่ได้รับการร้องเรียน และอธิบายลักษณะปัญหาที่ร้องเรียนในแต่ละประเภทปัญหา พร้อมทั้งคำแนะนำของปัญหาที่พบ

          ประเภทปัญหาที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ บริษัทเคลมประกันล่าช้า 64 ราย รองลงมา อันดับที่ 2 คือ บริษัทบอกเลิกสัญญา 47 ราย อันดับที่ 3 คือ บริษัทปฏิเสธการจ่าย 13 ราย และอันดับที่ 4 คือ บริษัทเปลี่ยนรูปแบบประกันภัย 5 ราย ส่วนบริษัทประกันภัยที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ สินมั่นคงประกันภัย ร้อยละ 46.2 รองลงมา อันดับที่ 2 คือ เดอะวันประกันภัย ร้อยละ 22.3 อันดับที่ 3 คือ เอเชียประกันภัย ร้อยละ 15.4 อันดับที่ 4 คือ สินทรัพย์ประกันภัย ร้อยละ 6.9 อันดับที่ 5 คือ ไม่แจ้งคู่กรณี ร้อยละ 5.4 และอันดับที่ 6 คือ ทิพยประกันภัย ร้อยละ 1.5

ภาพสถิติประกันโควิด เจอจ่ายจบ หน้า 1 pr 01

          ในปัญหาบริษัทเคลมประกันล่าช้า ลักษณะปัญหาที่ร้องเรียน คือ มูลนิธิฯ ได้รับการร้องเรียนว่า มีบริษัทประกันหลายที่ อาทิ บริษัทสินมั่นคง บริษัทเดอะวันประกันภัย บริษัททิพยประกันภัย เป็นต้น ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กำหนดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน กรณียื่นเอกสารครบถ้วน หากผู้เอาประกันยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนให้แจ้งภายในวันเดียวกับที่ตรวจพบและให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว มีกรณีที่ผู้ร้องบางรายส่งเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทแจ้งผ่านมา 3 เดือนก็ยังไม่ได้รับค่ากรมธรรม์ คำแนะนำกรณีบริษัทเคลมประกันล่าช้าให้ผู้ร้องดำเนินการ ดังนี้ รวบรวมเอกสาร ได้แก่ ใบรับรองแพทย์, รายงานการตรวจ RT-PCR (ถ้ามี), สำเนากรมธรรม์, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งไปยัง คปภ. ที่ https://complaintportal.oic.or.th/ppms/login หากผู้ร้องไม่สะดวกแจ้งเรื่องไปยัง คปภ. สามารถส่งเอกสารข้างต้นมายังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อทางมูลนิธิฯ จะช่วยดำเนินการติดตามเรื่องให้ได้

          ปัญหาบริษัทบอกเลิกสัญญา มูลนิธิฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องกรณีสินมั่นคงยกเลิกประกันภัย การติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ โควิด 2 in 1 ระบุจ่ายเงินเบี้ยประกันคืน 15 วัน สินมั่นคงประกันภัย แจ้งผู้ทำประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ โควิด 2 in 1 โดยระบุว่า ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ แบบเจอ จ่าย จบ และ 2 In 1 สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ จากกรณีที่บริษัทแจ้งยกเลิกทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้รับความเป็นธรรม ทางมูลนิธิฯ มีคำแนะนำกรณีสินมั่นคงยกเลิกสัญญาว่า หนังสือบอกเลิกสัญญาของสินมั่นคงไม่ได้มีผลทางกฎหมาย เนื่องจาก คปภ. ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ดังนั้นผู้เอาประกันจึงไม่ต้องทำหนังสือตอบปฏิเสธการบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด แต่แนะนำให้เก็บหนังสือบอกเลิกสัญญาไว้เป็นหลักฐานด้วย

ภาพสถิติประกันโควิด เจอจ่ายจบ หน้า 2 pr 01

          ปัญหาบริษัทปฏิเสธการจ่าย ลักษณะปัญหาที่ร้องเรียน คือ ผู้ร้องรักษาตัวแบบ Home Isolation ไม่มีใบรับรองแพทย์ และไม่มีใบ RT-PCR คำแนะนำในกรณีนี้ คปภ. ได้มีคำสั่งเรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดย วิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผู้ร้องสามารถยืนใบ PCR ได้เลย ถ้าทางบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่ากรมธรรม์ผู้ร้องสามารถร้องเรียนที่ คปภ.

          ส่วนปัญหาบริษัทเปลี่ยนรูปแบบประกันภัย ลักษณะปัญหาที่ร้องเรียน คือ ผู้ร้องได้รับ sms จากบริษัท เดอะวัน ประกันภัยจำกัด แจ้งว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์จากประกันภัยโควิด-19 เป็นกรมธรรม์อื่นหรือทางเลือกอื่น โดยมีข้อความให้เลือกดังต่อไปนี้ 1. ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า 2. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่โดยจะให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย 10 เท่า 3. คืนเบี้ยประกันภัยสุทธิให้เต็มจำนวน 100% 4. ให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินสองเท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืน โดยมีการระบุว่า จะต้องเลือกข้อใดข้อ หนึ่งในระยะเวลา 7 วัน นับจากที่ได้รับข้อความนี้ คำแนะนำในกรณีนี้ ผู้ร้องไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเลือกข้อความดังกล่าว ซึ่ข้อความดังกล่าวจะไม่ส่งผลใดๆ กัผู้ร้องและกรมธรรม์ประกัภัยของผู้ร้อง กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองผู้ร้องเช่นเดิม ตามประกาศของ คปภ.

ภาพสถิติประกันโควิด เจอจ่ายจบ หน้า 3 pr 01

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, สถิติเรื่องร้องเรียน, สินมั่นคง, ประกันโควิด19, เจอจ่ายจบ, เคลมประกันล่าช้า, สินมั่นคงประกันภัย

พิมพ์ อีเมล