ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้บริโภคขอให้เพิ่มกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่อิสระใน ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นฯ

Consumerthai – 6 ส.ค. เครือข่ายผู้บริโภค จี้สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ขอให้เพิ่มความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค และขอให้เพิ่มกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระใน ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น

  
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ  เข้ายื่นหนังสือต่อนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง)พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .. ขอให้พิจารณากลไกและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งทางเครือข่ายผู้บริโภคเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่จำกัดละยังขาดกลไกในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นอิสระ

อนึ่งทางเครือข่ายผู้บริโภคได้
เสนอแนะต่อกลไกและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค (ร่าง) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ......ดังนี้

มาตรา ๒๑ เพิ่มเติม
(๑๓.๑) กำหนดกลไกและมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั่วประเทศ

ขอให้เพิ่มเติมสาระในกฎหมาย
มาตรา ๓๓ ให้ กทค.มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๑ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๖) ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กสทช. มอบหมาย

มาตรา ๔๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงาน กสทช. เรียกว่า “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ฯลฯ ฯลฯ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

มาตรา ๖๒/๑ ให้ กสทช.แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เรียกโดยย่อว่า “คคบ.” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช.แต่งตั้งจากกรรมการตามมาตรา ๖ (๔)

(๒) กรรมการซึ่ง กสทช.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ด้านละหนึ่งคน

(๓) กรรมการซึ่ง กสทช.แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อเสนอแนะขององค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ จำนวนสองคน

ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการตาม (๓) ให้ คคบ. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ให้ คคบ.มีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก้ไขเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นระหว่างผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กับผู้บริโภค ตลอดจนเสนอแนะมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมต่อ กสทช

ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของ คคบ. โดยอนุโลม

มาตรา ๖๒/๒ ให้มีสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ขึ้นในสำนักงาน กสทช. มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่ คคบ.

ในการดำเนินงาน ให้สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อ คคบ. และเมื่อได้รายงานผลการดำเนินงานต่อ คคบ. แล้ว ให้รายงานเลขาธิการ กสทช. เพื่อทราบด้วย

บทเฉพาะกาล
ให้สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทำหน้าที่แทนสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หากสำนักงานกทช.ทำหน้าที่ชั่วคราวของกสทช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test