ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เตือนผู้บริโภคยื่นขอรับชำระหนี้ สัมพันธ์ ก่อน 1 มิ.ย.52

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือนผู้บริโภคขอรับชำระหนี้ สัมพันธ์ประกันภัย ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2552


Consumerthai - สืบเนื่องจากบริษัทสัมพันธ์ประกันภัยขาดสภาพคล่องด้านการเงิน ทำให้ คปภ. ได้สั่งให้สัมพันธ์ประกันภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค. 2550 เพื่อให้แก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทให้เรียบร้อยก่อน เพื่อแก้ปัญหาด้านการเงิน แต่ถึงที่สุด บริษัทสัมพันธ์ประกันภัยก็ไม่สามารถแก้ปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินได้ จนกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2552 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จึงให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายยื่นขอรับชำระหนี้สัมพันธ์ประกันตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา

นางสาวสวนีย์ ฉ่ำเฉลียว เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงเอกสารที่จะนำไปยื่น เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับการชำระหนี้นั้นประกอบด้วย กรมธรรม์ที่ทำไว้กับสัมพันธ์ประกันภัย เอกสารบันทึกประจำวัน(ถ้ามี) / ใบนัดรับเช็ค / ใบประเมินราคาค่าซ่อม / ใบเสร็จค่าซ่อม

กรณีคนที่ได้ยื่นฟ้องไปแล้วนั้นหากมีคำพิพากษาออกมาแล้วให้ถ่ายสำเนาคำพิพากษายื่นประกอบไปด้วย ส่วนคนที่ที่ยื่นฟ้องไปแล้วศาลยังไม่มีคำพิพากษาก็ให้ถ่ายสำเนาคำฟ้องยื่นประกอบได้

โดยยื่นที่กองทุนประกันวินาศภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ของจังหวัดที่ตนอยู่ ภายในวันที่ 1 มิ.ย.2552 ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 ของ คปภ. หรือ 02248-3737 ของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


“ขณะนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามา จำนวน 147 คน คิดเป็นทุนทรัพย์ 92 ล้านบาท และที่ดำเนินคดีไปแล้วจำนวน 130 คดี ถึงแม้ว่าจะมีคำพิพากษาออกมาแล้วให้ยึดทรัพย์ แต่ผู้บริโภคก็ทำได้เพียง ไปยึดทรัพย์ โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งได้ทุนทรัพย์ไม่ถึงครึ่งของที่ฟ้องไป แต่บางรายโชคดี ฟ้องถึงผู้ถือหุ้น ก็กำลังดำเนินเรื่องในการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป ้ อยากให้ผู้บริโภคลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิของตัวเอง ไม่อยากให้นิ่งเฉย สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการคำปรึกษา สามารถโทรมาปรึกษาได สวนีย์ กล่าว

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2552 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีสถิติคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ในส่วนกลางจนถึงวันที่ 30 เม.ย.2552 แบ่งเป็น

1. เจ้าหนี้ตามสัญญา จำนวน 1,122 ราย เป็นจำนวนเงิน 137,736,448.64 บาท
2. เจ้าหนี้คืนเบี้ย จำนวน 105 ราย เป็นจำนวนเงิน 789,494.73 บาท 3. เจ้าหนี้ทั่วไปจำนวน 115 ราย เป็นจำนวนเงิน 128,831,674.20 บาท โดยสรุปยอดรวม 1,341 ราย เป็นเงิน 267,366,617.57 บาท ส่วนผู้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 1,227 ราย เป็นจำนวนเงิน 136,571,955.81 บาท

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test