9 องค์กรผู้บริโภคในเชียงราย ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว

news pic 17102019 1

องค์กรผู้บริโภค 9 องค์กร ในจังหวัดเชียงราย ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว ด้านผู้ประสานงาน จ.เชียงราย ชื่นชม จนท. สคบ. จังหวัดฯ ที่จัดทีมพี่เลี้ยงช่วยเหลือแต่ละองค์กร พร้อมฝากถึงหน่วยงานรับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค มอง องค์กรที่มายื่นจดแจ้งฯ เป็นองค์กรที่ช่วยเสริมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 

          จากการที่องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 19 องค์กร ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น

          วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) นางปรีญาภรณ์ อริยธนโชติ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย (ศคบ.) และผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย จำนวน 9 องค์กร ได้ผ่านการพิจารณาการรับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ได้แก่ 1) โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ 2) สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 3) ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวย 4) เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลดอยงาม 5) สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคมเชียงราย 6) เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลต้า 7) ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อ 8) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย และ 9) สมาคมผู้พิการฯ จากองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายที่ไปยื่นจดแจ้งฯ ทั้งหมด 36 องค์กรnews pic 17102019 2

          นางปรีญาภรณ์ กล่าวอีกว่า รู้สึกดีใจกับองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการรับรองฯ และต้องขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดเชียงราย เนื่องจากในระหว่างที่ไปยื่นจดแจ้งฯ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยจะมีทีมพี่เลี้ยงในแต่ละองค์กรเพื่อช่วยดูหรือตรวจสอบเอกสารว่ามีข้อมูลส่วนไหนขาดข้อมูลอะไรไปบ้าง รวมถึงก่อนหน้าที่จะมีการยื่นจดแจ้งฯ ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมชี้แจงว่าด้วยเรื่องของการจดแจ้งฯ การเตรียมตัวไปจดแจ้งฯ ที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งส่วนนี้ทำให้องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายเข้าใจกระบวนการและวัตถุประสงค์ว่าทำไมจะต้องขึ้นทะเบียนองค์กร

          “อยากฝากให้หน่วยงานที่รับจดแจ้งฯ มองถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรที่จะเข้ามาในการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยอยากให้มองว่า หากหน่วยงานที่รับจดแจ้งฯ เปิดโอกาสให้องค์กรผู้บริโภคเข้ามาจดแจ้งฯ ก็จะสามารถเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้ รวมถึงยังจะมีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคแต่ละพื้นที่เพิ่มเข้ามาช่วยให้ความรู้หรือข้อมูลกับผู้บริโภคที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลได้อีกด้วย” นางปรีญาภรณ์กล่าว

          นางปรีญาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนขององค์กรผู้บริโภคที่ยังไม่ผ่านการจดแจ้งฯ นั้น ต้องการที่จะให้กำลังใจ และอยากให้องค์กรนั้นๆ มองว่า แม้เอกสารที่ต้องใช้อาจจะมีรายละเอียดมาก แต่ในเมื่อองค์กรผู้บริโภคของตัวเองทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนั้น ขอให้อดทนและอย่าเพิ่งท้อใจ อีกไม่นานก็จะผ่านอย่างแน่นอน

          อย่างไรก็ตาม องค์กรผู้บริโภคที่เหลืออีก 28 องค์กร คณะกรรมการจังหวัดเชียงรายได้มีการขอเอกสารเพิ่มเติม อยู่ 2 ส่วน คือ เอกสารเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ และเอกสารเกี่ยวกับเรื่องผลการดำเนินงาน 2 ปีขององค์กรผู้บริโภค ในตอนนี้องค์กรแต่ละองค์กร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ สคบ. จังหวัดเชียงราย กำลังช่วยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ว่าสอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ รวมถึงมีการสนับสนุนในเรื่องการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 2 ปีขององค์กรผู้บริโภคที่ทางคณะกรรมการชี้แจงว่ายังไม่สอดคล้องในประเด็นเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค

Tags: สภาองค์กรผู้บริโภค, จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค, ยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค, เชียงราย, องค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย

พิมพ์ อีเมล