เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค คัดค้านการขยายอายุรถตู้ พร้อมยื่น 7 ข้อเสนอต่อ รมว.คมนาคม

06092019 pic 1

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค พร้อมกลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร คัดค้านขยายอายุรถตู้ พร้อมยื่น 7 ข้อเสนอต่อ รมว.คมนาคม ด้านรองปลัดคมนาคมหวั่นรถตู้เถื่อนเพิ่มขึ้น หากบังคับเปลี่ยนไมโครบัส

          จากกรณีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มติคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง ที่ 9/2562 อนุญาตให้รถตู้โดยสารหมวด 1 และหมวด 4 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี สามารถวิ่งในกรุงเทพและปริมณฑล โดยขยายเวลาอีก 180 วัน ซึ่งในระหว่างนี้หากรถตู้โดยสารคันใดครบอายุการใช้งานสามารถเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสหรือรถตู้โดยสารใหม่ได้ตามความสมัครใจ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยมีมติให้ยุติการใช้รถตู้โดยสารในการขนส่งสาธารณะประจำทางนั้น

          วันนี้ (6 กันยายน 2562) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และกลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสาร เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านมติคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคมและนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับหนังสือ

1312531

         นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย มพบ. กล่าวถึงสาเหตุของการยื่นหนังสือในครั้งนี้ว่า มติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยอมรับให้มีรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัยในการให้บริการขนส่งมวลชนกับประชาชน ทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง ที่จะต้องจัดให้มีรถโดยสารที่ปลอดภัยให้บริการขนส่งมวลชนกับประชาชน ซึ่งกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่จะต้องได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

          ทั้งนี้ มีข้อเสนอต่อมาตรการความปลอดภัยรถตู้โดยสารและการคุ้มครองผู้บริโภคในบริการขนส่งมวลชน ทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้

     1. ให้ทบทวนมติคณะคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง ที่ 9/2562 ให้รถตู้โดยสารประจำทางทุกหมวดทุกคัน ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก หรือ ไมโครบัสโดยเร็ว ทั้งนี้ ในการปรับเปลี่ยนจากรถตู้โดยสารเป็นรถไมโครบัสนั้น ภาครัฐต้องมีกองทุนสนับสนุนด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการผลักภาระไปให้ผู้ประกอบการจนเกินไป

     2. ให้ยกเลิกนโยบายเพิ่มความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงบนท้องถนน

     3. การบังคับกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแบบ Real Time ผ่านระบบติดตาม GPS เมื่อพบว่ามีการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ที่สามารถแจ้งเตือนผู้ประกอบการหรือให้หน่วยงานรัฐบังคับใช้กฎหมายได้ทันที

     4. ต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการของรถตู้โดยสารทุกประเภทรวมถึงรถตู้ส่วนบุคคล โดยไม่มีการละเว้นกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน

     5. ควรขยายขอบเขตกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ผู้พิการหรือครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และกลับเข้าสู่สังคมได้เช่นบุคคลทั่วไป

     6. ควรสนับสนุนให้มีตัวแทนองค์กรผู้บริโภคในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางและคณะกรรมการควบคุมขนส่งประจำจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562

     และ 7. ควรสนับสนุนภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผู้กระทำความผิด ด้วยการกำหนดส่วนแบ่งเงินค่าปรับการกระทำความผิดจากพนักงานขับรถและผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ปลอดภัย ที่มีการตรวจสอบและลงโทษตามกฎหมายแล้ว

06092019 pic 3 2

          นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวของเครือข่ายผู้บริโภคไปพิจารณา ส่วนเหตุผลที่ยืดระยะเวลาการใช้งานรถตู้โดยสารไปอีก 180 วัน ก็เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีเวลาพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้านทุกมิติ ทั้งในมุมผู้ใช้บริการ เจ้าของรถ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และความคุ้มค่า เพื่อให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด

          “สำหรับประเด็นการเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถไมโครบัสนั้น หากเราบังคับให้ผู้ประกอบการเปลี่ยน (เป็นรถไมโครบัส) ทั้งหมด อาจส่งผลต่อจำนวนรถที่ให้บริการ และทำให้มีรถโดยสารไม่เพียงพอจำนวนผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นรายย่อย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่อนข้างยาก นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหารถตู้เถื่อน ปัญหาจุดจอดรถให้บริการ และปัญหาอื่นๆ ตามมาในอนาคต” นายจิรุตม์กล่าว

          นายจิรุตม์กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนโยบายการปรับเพิ่มความเร็วรถเป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย และยังไม่ได้ข้อสรุป ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เสนอมา จะรับไปพิจารณา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

06092019 pic 4

          นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เห็นด้วยกับเรื่องการให้รางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส เนื่องจากเมื่อมีมาตรการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของรถโดยสารมากขึ้น ก็จำเป็นต้องมีคนที่จะช่วยตรวจสอบ สอดส่องดูแลเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหน่วยงานเองมีความกังวลเรื่องปริมาณเจ้าหน้าที่ที่อาจไม่เพียงพอ แต่หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งความร่วมมือจากอาสาสมัคร สมาคม หรือองค์กรต่างๆ ที่ทำงานเรื่องผู้บริโภคในการช่วยตรวจสอบ ก็จะทำให้ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook LIVE เครือข่ายผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถตู้โดยสารและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ค้านขยายอายุรถตู้ 180 วัน และเรียกร้องให้รถตู้ต้องเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัส

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย, รถตู้, รถตู้มินิบัส, กระทรวงคมนาคม

พิมพ์ อีเมล