มพบ. จัดโครงการ ‘เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (Volunteer Safe Thai Bus)

news pic VolunteerSafethaibus 1

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดโครงการ ‘เยาวชนการอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (Volunteer Safe Thai Bus เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน

news pic VolunteerSafethaibus 4

          ผ่านไปแล้วกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย (Volunteer Safe Thai Bus)” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะnews pic VolunteerSafethaibus 2

          ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ น้องๆ เยาวชน คุณครู และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจากทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรม ‘Workshop งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ ซึ่งเราได้ชวนทุกคนมารู้จักสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงสิทธิในการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงการฯ และเทคนิคที่น่าสนใจในการผลิตสื่อสาธารณะเพื่อสังคมnews pic VolunteerSafethaibus 7news pic VolunteerSafethaibus 3news pic VolunteerSafethaibus 6

          ในวันสุดท้ายของการอบรม น้องๆ ก็ได้นำเสนอแผนงานการดำเนินโครงการ ‘SAFETY BUS ตีแตก’ โดยได้นำความรู้จากการ Workshop มาปรับใช้กับแผนงาน และการนำเสนอดังกล่าวก็ได้ทั้ง คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และคุณสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ อนุกรรมคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านสื่อและโทรคมนาคม มาเป็นกรรมการที่คอยแนะนำ เสนอแนะแผนงาน เพื่อการดำเนินที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วยnews pic VolunteerSafethaibus 5

          ขอบคุณทุกคนที่มาสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกัน :-)

พิมพ์ อีเมล