มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดเวทีความร่วมมือจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกรุงเทพฯ สร้างความร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 6 โซน

ภาพข่าวเวทีประชุมสภา 01

            วันที่ 3 ธันวาคม 2564 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครของสภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีความร่วมมือจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกรุงเทพฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค แยกดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เจ้าหน้าที่สภาองค์กรของผู้บริโภค สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ องค์กรของผู้บริโภคอื่นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพฯ ผู้ประสานงานและนักวิชาการ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 6 โซน ได้แก่  ได้แก่ โซนธนบุรีใต้ โซนธนบุรีเหนือ โซนบูรพา โซนรัตนโกสินทร์ โซนเจ้าพระยา และโซนศรีนครินทร์ พร้อมทั้งร่วมกันจัดให้มีสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดกรุงเทพฯ

            นางสาวกชนุช แสงแถลง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หัวหน้าหน่วยประจำจังหวัดกรุงเทพฯ กล่าวถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามบทบาทภารกิจของสภาองค์กรผู้บริโภค และแนวทางความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคว่า ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีสิทธิเสนอข้อมูลและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนานโยบายต่างๆ ไปเสนอต่อหน่วยงานนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ต่อด้วยการรณรงค์และติดตามข้อเสนอ โดยมีเรื่องที่สนใจ คือ ผังเมืองรวม และบริการรถเมล์ขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นบริการขนส่งสาธารณะที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด สอดคล้องกับผลสำรวจประเด็นที่ประชาชนอยากให้ตรวจสอบด้วย นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสาร หรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบสิทธิของผู้บริโภค รายงานการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ในระดับจังหวัด และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

            ด้าน นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคประจำเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวถึงกลไกเขตพื้นที่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของการจัดตั้งหน่วยงานประจำจังหวัด คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งเขตพื้นที่เป็น 7 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ตะวันตก กลาง กรุงเทพฯ และโครงสร้างและบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงานประจำจังหวัด 7 ด้าน โดยจะจัดประชุมสภาองค์กรของผู้บริโภคสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 ในครั้งต่อไป

S__5808147.jpg

S 37249078

S 5808145

S 5808146

S 10149960

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, องค์กรผู้บริโภค , สภาองค์กรของผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล