บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด ส่งจดหมายให้ข้อมูล กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า บริษัทได้ตรวจประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรียของเครื่องกรองน้ำ AQ-50UF ของทางบริษัท ผลมีประสิทธิภาพและคุณภาพดีได้มาตรฐาน

cover

           ตามที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้มีการนำเสนอผลทดสอบประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียของเครื่องกรองน้ำ 3 ระบบ ( RO, UF, UV ) โดยสุ่มซื้อเก็บตัวอย่างเครื่องกรองน้ำที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และจากเว็ปไซต์ห้างค้าปลีกออนไลน์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 26 ตัวอย่าง เน้นเลือกเครื่องกรองน้ำที่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่คุณสมบัติจากการโฆษณาจาก 3 ระบบการกรอง พบว่า ประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียของเครื่องกรองน้ำระบบหลายตัวอย่างไม่สามารถกรองแบคทีเรียได้

         หลังจากที่ผลทดสอบได้ถูกเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งจดหมายเพื่อให้ข้อมูลกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า บริษัทได้ส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประสิทธิภาพการกรองเชื้อแบคทีเรียของเครื่องกรองน้ำ AQ-50UF ที่ห้องทดสอบ บริษัทปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ทำการทดสอบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำก่อนและหลังผ่านเครื่องกรองน้ำ AQ-50UF ผลทดสอบพบว่า

      ผลการทดสอบน้ำก่อนเข้าเครื่องกรองน้ำ AQ-50UF มี Total Bacteria Count 1.0x106 cfu/mL. 

      ผลการทดสอบน้ำ หลังผ่านเครื่องกรองน้ำ AQ-50UF มี Total Bacteria Count 3.2x10 cfu/mL.

         จากผลการทดสอบดังกล่าว เมื่อคำนวณประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรียของเครื่องกรองน้ำ AQ-50UF สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9968% ทั้งนี้ มูลนิธิเห็นว่าเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ จึงขอแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภคทราบ

 pc1

pc2

** หมายเหตุ  ข้อมูลแก้ไขเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

พิมพ์ อีเมล