มพบ. รับรางวัลองค์กรผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

news pic award 1มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รับรางวัล องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี  2561 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย

          วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดงาน “70 ปี ปฏิญญาสากล: สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน” ขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีnews pic award 3

          ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “70 ปี ปฏิญญาสากล: สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน” การฉายวีดิทัศน์ประมวลสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2561 การจัดนิทรรศการโดยองค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับนักสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิตจากการเรียกร้องสิทธิ

news pic award 2ภาพในนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งถ่ายโดย Mr.Luke Duggleby
หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

          อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในงานวันนี้ ก็คือ การมอบรางวัลเกียรติยศผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีการมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จำนวน 3 รางวัล และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 จำนวน 10 รางวัล ซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรภาคเอกชน
          นางสาวจันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน การเอารัดเอาเปรียบทางธุรกิจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่นเดียวกับปัญหาผู้บริโภคที่มีมากมาย หลากหลายรูปแบบขึ้น มพบ. จึงทำหน้าที่เป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลาง และช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ องค์กรภาคประชาชน รวมถึงนักวิชาการ ในการให้ข้อมูลและช่วยกันขับเคลื่อนงานหรือโครงการต่างๆ

          “เคยพูดกันอยู่เสมอว่า ภารกิจของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะสำเร็จลุล่วง ก็ต่อเมื่อไม่จำเป็นต้องมีมูลนิธิฯ อีกแล้ว เพราะนั่นหมายความว่าผู้บริโภคทุกคน มีความตระหนัก รู้เท่าทัน และรู้จักปกป้องสิทธิของตัวเอง ขณะเดียวกัน องค์กรภาครัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกำกับ ก็ต้องสามารถออกกฏระเบียบ กฏหมายต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน” นางสาวจันทร์เพ็ญกล่าว

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, วันสิทธิมนุษยชน

พิมพ์ อีเมล