ราชกิจจาฯ ประกาศให้ลูกค้าแคลิฟอร์เนีย ว้าว ยื่นขอชดเชยได้จาก ปปง.ภายใน 14 เม.ย.

600323 cali2
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานจากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่พากลุ่มผู้เสียหายไปยื่นหนังสือกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และได้มีมติให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบ บริษัท แคลิฟอเนียฯ ภายหลังการตรวจสอบ ปปง.พบว่า มีการโอนเงินไปต่างประเทศจริงตั้งแต่ปี 2545-2555 จำนวน 1,699 ล้านบาท ภายหลังมุลนิธิฯ และเครือข่ายทนายอาสา รวบรวมข้อมูลจากตัวแทนกลุ่ม จำนวน 15 ราย ได้ดำเนินการฟ้องคดีอาญาเมื่อปี 2557 ซึ่งรายละเอียดประกาศมีดังนี้

“ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2559 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด(มหาชน) กับพวก ไว้ชั่วคราว จำนวน 5 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ตามแบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เวีปไซด์ ปปง. http://www.amlo.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560
นายนพดล อุเทน
พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.

 

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องนั้น ผู้เสียหายต้องกรอกเอกสาร 2 ชุดเพื่อยื่นกับ สำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินด้วยตนเอง
1. แบบคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำฯ   สามารถดาวโหลด เพื่อกรอกแบบฟอร์มได้ก่อน Download แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินฯ
2. แบบบันทึกคำให้การ (ต้องไปขอและดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินด้วยตนเอง)
ซึ่งต้องยื่นคำขอพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 14 เม.ย.60


หากสงสัยเรื่องการกรอกข้อความให้โทรสอบถามกับ ปปง. ได้ที่สายด่วน 1710  หรือเบอร์ 02219 3600

600322 news

 


Tags: แคลิฟอร์เนีย , ยึดทรัพย์ , ฟิสเนต

พิมพ์ อีเมล