สื่อรณรงค์

เรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

59 q2ถามมา ตอบไป #การใช้สิทธิ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ


#ถาม เรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง
#ตอบ การประเมินค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งสำคัญมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นเราสามารถเรียกร้องได้ทั้งหมดนั้นคือ
1. ค่าจัดงานศพ
2. ค่ารักษาพยาบาล/
3. สูญเสียอวัยวะ
4.ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานก่อนเสียชีวิต
5. ค่าขาดไร้อุปการะ
6. ค่าขาดแรงงานในครัวเรือน

 

พิมพ์ อีเมล