สื่อรณรงค์

ออกจากโรงพยาบาลแล้วยังต้องรักษาตัวต่อและมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเบิกได้หรือไม่

59 q3
ถาม
ค่ารักษาพยาบาล เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วยังต้องรักษาตัวต่อและมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเบิกได้หรือไม่

ตอบ การเจ็บป่วนนั้นถือเป็นค่าอนามัยตามภาษาของประกันภัย สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล กับบริษัทประกันภัยทั้งภาคบังคับและประกันภาคสมัครใจ

เอกสารที่ควรเก็บไว้เบิก
1. ใบเสร็จรับเงิน ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ตั๋วโดยสารใบเสร็จค่าน้ำมันกรณีมีรถแล้วใช้รถเดินทาง
แต่ถ้าต้องเหมารถเพื่อนบ้านไป แนะนำให้ขอสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถและเซ็นต์รับรองสำเนาว่าเหมารถเป็นจำนวนกี่บาท

2. ใบรับรองแพทย์ เพื่อเป็นเอกสารยืนยันอธิบายอาการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บ

ชุดถามมา-ตอบไป การใช้สิทธิ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พิมพ์ อีเมล