สื่อรณรงค์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราเรียกร้องอะไรได้บ้าง

590623 infoq1
ถาม...เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราเรียกร้องอะไรได้บ้าง


ตอบ...ผู้โดยสารมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการประกันภัยและผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสาร โดยไม่มีการประวิงเวลาหรือบังคับให้ประนีประนอมยอมความ
ใช้สิทธิ์ได้ 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 การเรียกค่าสินไหม จาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเท่านั้น
1.)ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง ให้โรงพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท และไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด (กรณีเป็นผู้โดยสาร)
2.) ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท/คน
3.) สูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000บาท/คน
4.) ค่าชดเชยรายวัน จ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

ส่วนที่ 2 การเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันภัยชั้น 1,2,3)
1.) ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เกินวงเงินของ พ.ร.บ.รถฯ
2.) ค่าทนทุกข์ทรมาน จากการบาดเจ็บ
3.) ทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ
4.) ค่าเสียหายอื่นๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทาง หรือทำงาน ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดรายได้ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภคได้เมื่อเจ้าของรถหรือประกันภัยไม่ยอมจ่ายค่าสินไหม
ฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภค ทางเลือกที่น่าสนใจ โดยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม สามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองได้

ชุดถามมา-ตอบไป การใช้สิทธิ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พิมพ์ อีเมล