สื่อรณรงค์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร เราจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง

q002 01
ถาม
เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร เราจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง (ลำดับ ก่อนหลัง)


ตอบ โดยปกติแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง บริษัทประกันภัยผู้รับทำประกันภัยทั้งภาคบังคับและภาค สมัครใจในรถโดยสารคันเกิดเหตุจะเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้าไปพบผู้เสียหายก่อน ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย เรื่องก็จะยุติลงไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากบุคคลอื่นอีก แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมากว่าวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากเจ้าของรถ หรือบริษัทผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานผู้ให้สัมปทานเดินรถอย่าง บขส. หรือ ขสมก. ได้อีกด้วย ตามลำดับดังนี้
1. บริษัทประกันภัยภาคบังคับ หรือ ที่เรียกว่า พรบ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ .2535
2. บริษัทประกันภัยภาคสมัครใจ (ถ้ามี)
3. เจ้าของรถโดยสาร หรือ บริษัทผู้ประกอบการ (นายจ้าง)
4. หากผู้ประกอบการเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องฟ้องหุ้นส่วนผู้จัดการด้วย
5. บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ให้สัมปทานเดินรถ)
6. คนขับรถโดยสาร (ลูกจ้าง)

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test