สื่อรณรงค์

ขั้นตอนการใช้สิทธิเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุ

531217carเมื่อ เกิดขึ้นอุบัติเหตุ ใครหลายคนมักทำอะไรไม่ถูก นับหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมีคำแนะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

sit new

วิธีเรียกร้องค่าเสียหาย จากประกันภัยรถ

ขั้นที่ 1 การเรียกค่าสินไหม จาก พ.ร.บ.รถ (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535)

คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น

1.ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง ให้โรงพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท และไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด (กรณีเป็นผู้โดยสาร)
2.ค่าชดเชยรายวัน จ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน
3.ค่าปลงศพ / เสียชีวิต / ทุพพลภาพ จ่ายให้ทายาท 300,000 บาท

ข้อควรจำ !
ต้องยืนเอกสารเรียกค่าสินไหมภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกินเหตุ ให้ยืนเอกสารกับบริษัทประกันภัยที่รับทำ พ.ร.บ.รถ คันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมา หากบริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายให้ยืนเรียกร้องคปภ.ส่วนกลาง หรือ คปภ.จังหวัด ทันที

ขั้นที่ 2 การเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันภัยชั้น 1,2,3)

ค่าเสียหายที่เรียกได้ คือ
1.ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เกินวงเงินของ พ.ร.บ.รถ
2.ค่าทนทุกข์ทรมาน จากการบาดเจ็บ
3.ทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ
4.ค่าเสียหายอื่นๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทาง หรือทำงาน ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดรายได้ เป็นต้น

ข้อความอันตราย
จำไว้ว่า หากตกลงค่าสินไหมกันไม่ได้ อย่าเซ็นชื่อ ลงในเอกสารที่มีข้อความนี้อยู่ "ให้ท่านยินยอมรับเงินค่าเสียหายโดยไม่ติดใจเอาความกับบริษัทรถยนต์ เจ้าของบริษัทรถยนต์ บริษัทประกันภัย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ” เพราะจะทำให้ไม่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมต่อศาลได้อีก

     ดังนั้น หากท่านไม่มั่นใจ มีข้อสงสัย หรือประสบปัญหา ในการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือจากผู้ประกอบการ บริษัทรถโดยสาร ท่านสามารถขอคำปรึกษา หรือขอให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ช่วยเหลือดำเนินการแทนท่านในการเจรจาต่อรอง หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อให้ท่านได้รับการชดเชยค่าเสียหายเต็มตาม สิทธิอันพึงมีพึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
ฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวนถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-248-3734-37    แฟกส์ : 02-248-3733

พิมพ์ อีเมล