มพบ. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและนักวิชาการ จัดเสวนาความก้าวหน้า ‘ร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ...’ ย้ำต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ และมีสภาเดียว