ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มพบ. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและนักวิชาการ จัดเสวนาความก้าวหน้า ‘ร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ...’ ย้ำต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ และมีสภาเดียว

Website Security Test