คอบช. ยื่นข้อเสนอ! ต่อ ก.พลังงาน ‘ให้แก้ไขราคาน้ำมันที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค’


130661energy

          วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงพลังงาน นำโดยนายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา ตัวแทนคณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ชุดบริการสาธารณะ และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ตัวแทน คอบช. พร้อมด้วยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน (คปพ.) เข้าพบนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เพื่อยื่น ‘ข้อเสนอในการแก้ไขราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคประชาชน’ โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

          1. ให้ยกเลิกเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล เบนซิน และแก๊สโซฮอล์) ซึ่งใช้กลไกราคาเสมือนการนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ที่มีการบวกค่าขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย รวมเข้ากับราคาน้ำมันประเทศสิงคโปร์ และเปลี่ยนมาใช้กลไกราคาเทียบเท่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปประเทศสิงคโปร์และไม่เกินราคาของประเทศสิงคโปร์ที่มีราคาต่ำกว่า

1

          2. ให้ปรับปรุงราคาเอทานอลที่ผลิตได้ในประเทศ ให้มีราคาใกล้เคียงกับราคาจากประเทศผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลก ทั้งนี้ เพื่อดำรงนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนตามพระราชดำริ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิต

          3. ให้มีการกำหนดราคาก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม เฉพาะที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศ ตามราคาที่รัฐบาลเคยกำหนดไว้แต่เดิม คือ 333 เหรียญต่อตัน โดยไม่ต้องนำเงินกองทุนน้ำมันไปจ่ายชดเชย และให้ภาคครัวเรือนได้ใช้ก่อนเป็นอันดับแรก

          4. ให้หยุดการเก็บเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมพลังงานในราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมในแหล่งที่มาของเงินกองทุนว่า ควรเรียกเก็บผ่านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับผู้ใช้รถยนต์ต่อไปไม่ หรือควรนำไปใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างไร หรือประชาชนจะมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างไร

          5. ให้แก้ไขการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) บนฐานภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล รวมถึงกองทุนหมุนเวียนต่างๆ โดยให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นก่อน แล้วจึงเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล หรือกองทุนหมุนเวียนต่างๆ (หากยังมี) ในภายหลัง

3

          6. ให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

          7. ให้รัฐใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นกลไกในการควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของพี่น้องประชาชน โดยไม่ต้องมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

          8. ให้รัฐจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติหรือบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ให้เสร็จก่อนการเปิดประมูลให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบงกตและแหล่งเอราวัณ

 

 

Tags: คอบช. , คปพ., พลังงาน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน