โยธาฯล้อมคอกออกกฎคุมระบบปลอดภัยอาคาร

กรม โยธาฯล้อมคอกสถานบริการ คลอดกฎกระทรวงกำหนดระบบความปลอดภัยของอาคาร คุมเข้มทั้งความจุคน ประเภทอาคาร แผนผัง แบบแปลน ทางเข้า-ออก วัสดุที่ใช้ตกแต่ง การประกันภัย ระบบระบายอากาศ ครม.รับลูกชงกฤษฎีกาแหล่ง ข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า วันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อ ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ....ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากกรณีเพลิงไหม้ซานติก้าผับ จึงต้องหามาตรการป้องกันในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันอาคาร ที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

สาระสำคัญ คือ
1.กำหนดคำนิยามคำว่า "ความจุคน" "โครงสร้างหลัก" "ทางหนีไฟ" "ผนังทนไฟ" "พื้นที่บริการ" "วัสดุทนไฟ" "สถานบริการ" "อาคารขนาดใหญ่" เป็นต้น
2.กำหนดให้สถานบริการแบ่งเป็น 5 ประเภท ตามขนาดพื้นที่บริการ คือประเภท ก-จ และให้ที่ตั้งสถานบริการต้องมีลักษณะตามที่กำหนด
3.ให้แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด
4.กำหนดให้แบบแปลนระบบไฟฟ้าประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ต้องเป็นไปตามที่กำหนด
5.ให้ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคาร ฯลฯ
6.กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่ง
7.ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

8.ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ระบบสัญญาณ เตือนเพลิงไหม้ การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน
9.จัดให้มีจำนวนทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ตามที่กำหนด
10.ให้มีป้ายบอก ทางหนีไฟตามแนวทางเดินภายในสถานบริการ จัดให้มีที่ว่างภายนอก โดยรอบสถานบริการ และติดป้ายแสดงความจุคนในสถานบริการกรณีมีพื้นที่บริการ 200 ตร.ม.ขึ้นไป

11.จัดให้มีระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีกล ตามที่กำหนด ฯลฯ
12.ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ หรือเจ้าของอาคารที่ใช้ตั้งสถานบริการจัดให้มีการประกันภัย
13.จัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย ผู้ตรวจสอบอาคาร ฝึกซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง

14.กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบกิจการสถาน บริการก่อนกฎกระทรวงใช้บังคับ ต้องปรับปรุง ติดตั้งวัสดุ ระบบ ฯลฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
 
ข้อมูลจาก นสพ.ประชาชาิติธุรกิจ 27-04-52

Tags: ซานติก้า

พิมพ์ อีเมล