กพช.เห็นชอบปรับขึ้นราคารับซื้อไฟฟ้า

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.ได้เห็นชอบให้ปรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับเชื้อเพลิงบางประเภท อาทิ พลังงานจากชีวมวลและก๊าซชีวมวลที่มีกำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ ปรับขึ้นจาก 30 สตางค์ เป็น 50 สตางค์ ขยะจาก 2.50 บาท เป็น3.50 บาท พลังงานลม ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 50 เมกกะวัตต์ ปรับขึ้นจาก 3.50 บาท เป็น 4.50 บาทพลังงานน้ำขนาดเล็ก ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 50 เมกะวัตต์ แต่ไม่น้อยกว่า 200 เมกะวัตต์ ปรับขึ้นจาก40 สตางค์ เป็น 80 สตางค์ ส่วนที่มีกำลังการผลิตน้อยกว่า 50 เมกะวัตต์ ให้ปรับขึ้นจาก 80 สตางค์ เป็น 1.50 บาทและพลังงานแสงอาทิตย์ ยังให้คงส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่อัตราเดิม 80 สตางค์ต่อหน่วย
       

นอกจากนี้ ยังมีการให้เพิ่มส่วนพิเศษอีก 1 บาท สำหรับพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า จากดีเซล ของ กพพ. ยกเว้น พลังงานลม ที่ให้เพิ่มอีก 1.50 บาท ทั้งนี้ การให้อัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว จะมีกำหนดระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ยกเว้น พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ที่มีการกำหนดระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
 

- ผู้จัดการออนไลน์   9-3-52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน