มพบ. รถไฟ และรถไฟฟ้า ร่วมกับกรมขนส่งทางราง ยกระดับเกณฑ์มาตรฐานบริการสถานีดีพร้อม

bus26.8.63

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรยพงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สมาคมผังเมืองไทย เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับมาตรฐานการบริการขนส่งทางรางในประเทศไทย

โดยมีการจัดกิจกรรมประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม” ที่มุ่งให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการบริการของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางของไทย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดต้นแบบสถานีคุณภาพเพื่อขยายผลไปยังสถานีอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ร่วมทั้งพิจารณาการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานีดีพร้อม แบ่งประเภทการประกวด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานีรถไฟทั่วประเทศ และสถานีรถไฟฟ้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเกณฑ์การคัดเลือกสถานีดีพร้อม แบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย ได้แก่

  1. ด้านสุนทรียภาพ อัตลักษณ์ คุณค่า สถาปัตยกรรมและชุมชน
  2. ด้านความปลอดภัยและการเข้าถึง
  3. ด้านการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือหรือมีระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  4. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี
  5. ด้านบุคลากรดีพร้อม

นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เห็นด้วยกับกิจกรรมสถานีดีพร้อมของกรมการขนส่งทางราง เพราะจะเป็นการกระตุ้นผู้ให้บริการรถไฟและรถไฟฟ้าเกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการสถานีรถไฟและรถไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการขนส่งทางรางที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

bus26.8.63 1

 ขอบคุณเครดิตภาพถ่ายจาก : กรมขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

Tags: รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน