มพบ. ร่วมกับ เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ จับมือขนส่งจังหวัดลำปาง ติวเข้มภาคีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

 

School bus124

วานนี้ (18 สิงหาคม 2563) ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ และศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง จัด “โครงการยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง” ขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและทิศทางการขับเคลื่อนงานรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยจังหวัดลำปางร่วมกันของทุกภาคส่วน

นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า แนวทางการแก้ไขปัญหารถรับส่งนักเรียนของกรมการขนส่งทางบกมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ และพนักงานขับรถเป็นสำคัญ จึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาทำการรับจ้างรับส่งนักเรียน โดยต้องนำรถมาขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ตามแนวปฏิบัติในการขออนุญาตใช้รถยนต์รับจ้างรับส่งนักเรียนของกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยของการให้บริการและยกระดับพัฒนาผู้ประกอบอาชีพในการรับจ้างรับส่งนักเรียนของจังหวัดลำปางให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ นักวิชาการรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า จากกรณีการเสียชีวิตของน้องกองบินในเหตุการณ์ลืมเด็กในรถรับส่งนักเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น สะท้อนถึงปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียนในแต่ละวัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการสนใจและแก้ไขจากภาครัฐเท่าที่ควร ขณะที่ยังพบปัญหาอีกหลายอย่างที่เกิดจากการใช้บริการรถรับส่งนักเรียน เช่น ความประมาทและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ สภาพรถรับส่งนักเรียนดัดแปลงที่ไม่ปลอดภัย การใช้รถที่ไม่ได้ขออนุญาต มาตรการบังคับใช้ของกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง การขาดองค์ความรู้ในการจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนของครู สถานศึกษา ตลอดจนการไม่รู้ถึงความเสี่ยงของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการใช้บริการรถรับส่งนักเรียนที่ไม่ปลอดภัยนั้น ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียซ้ำซากที่เกิดจากอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน

ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะทิศทางร่วมกันขับเคลื่อนงานรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยของผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ 13 อำเภอ จังหวัดลำปาง ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ครู นักเรียน และคนขับรถรับส่งนักเรียนได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอและทิศทางในการขับเคลื่อนรถรับส่งนักเรียนที่สำคัญดังนี้

  1. ขอให้รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทางของนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนให้เป็นนโยบายภาคบังคับ เพื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุกคน
  2. โรงเรียนต้องมีการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนให้เกิดความปลอดภัย เช่น กำหนดจุดจอดรถรับส่งนักเรียนที่เหมาะสม มีการประชุมให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีระบบฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน คนขับรถรับส่งนักเรียน โดยระบบฐานข้อมูลสามารถเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกับโรงเรียนอื่นและหน่วยงานได้
  3. ผู้ประกอบการหรือคนขับรถรับส่งนักเรียน ต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนและขออนุญาตจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกคัน มีการปรับปรุงสภาพคุณภาพมาตรฐานรถ มีพี่เลี้ยงท้ายรถ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทุกคน
  4. สำนักงานขนส่งจังหวัดควรลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการใช้รถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

School bus3  School bus4

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ, รถรักส่งนักเรียน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน