ผู้บริโภค บี้ กสทช. ออกประกาศห้ามคิดค่าโทรแบบปัดเศษในทุกกรณี

580818 news
คอบช.ทวงคำตอบ กสทช.ต้องออกประกาศห้ามคิดค่าโทรแบบปัดเศษในทุกกรณี ย้ำการประมูล 4G รอบใหม่ ต้องกำหนดค่าบริการและความเร็วต่ำสุดอย่างชัดเจน หากผู้บริการรายใดไม่คิดค่าบริการรายวินาทีไม่ควรให้เข้าประมูล 4 G

18 ส.ค. 2558 ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) จัดงานแถลงข่าว “ กสทช. ต้องออกประกาศห้ามคิดค่าโทรแบบปัดเศษในทุกกรณี“

580818 chonladaนางสาวชลดา บุญเกษม กรรมการ คอบช. เขตภาคกลาง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กสทช. กรณีไม่ดำเนินการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยไม่ปัดเศษเป็นนาที เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นว่า การที่ กสทช. เชิญประชุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเตรียมกำหนดรายการส่งเสริมการขายคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคนั้น การดำเนินการดังกล่าว ยังไม่ถือว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง
ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้รับหนังสือชี้แจงจาก สนช.ว่า เรื่องดังกล่าว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการสื่สารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ พิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงาน กสทช.มาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง ซึ่งผู้แทนดังกล่าว ได้ชี้แจงว่า อยู่ในระหว่างพิจารณาเตรียมออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ... ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว และคณะกรรมาธิการเห็นควรให้ กสทช. เร่งดำเนินการออกประกาศดังกล่าว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
“คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ ผู้แทน กสทช. ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ คณะกรรมการจึงขอให้ กสทช. ดำเนินการกำกับดูแลการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยไม่ปัดเศษเป็นนาทีในทุกรายการส่งเสริมการขาย ไม่ใช่ออกเป็นรายการทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมขอให้กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค” นางสาวชลดากล่าว


580818 chungดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการทั่วไป กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะคิดค่าบริการจากผู้บริโภคในแต่ละครั้งเป็นนาทีโดยปัดเศษวินาทีเป็นหนึ่งนาที แต่ในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้ประกอบการทำขึ้นระหว่างกันนั้น ได้กำหนดการเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายประเภทเสียง


“ต้นทุนการให้บริการประเภทเสียงที่บริษัทผู้ให้บริการต้องจ่ายนั้น คิดตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีโดยไม่ปัดเศษวินาทีขึ้นเป็นหนึ่งนาที แต่ผู้ประกอบการคิดค่าบริการกับผู้บริโภค โดยปัดเศษของวินาทีขึ้นเป็นหนึ่งนาที ในทุก ๆ ครั้งที่มีการใช้โทรศัพท์ จึงเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งตามมาตรา 27 (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ กสทช. มีอำนาจหน้าที่กำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ” ดร.ไพบูลย์กล่าว


580818 boonyernด้าน นางสาวบุญยืน ศิริธรรม กรรมการ คอบช. เขตภาคตะวันตก เรียกร้องให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภค เนื่องจากโปรโมชั่นใหม่ที่ 3 ค่ายมือถือเปิดตัวออกมานั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า เป็นการเสนอทางเลือกที่ไม่น่าเลือก

“โปรโมชั่นใหม่ของแต่ละค่าย มีอัตราค่าบริการที่แพงกว่าโปรโมชั่นที่มีอยู่ในท้องตลาดเดิม ซ้ำยังลดสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคให้น้อยลง บางค่ายยังแอบแฝงการปัดเศษเข้ามาในโปรโมชั่นใหม่ที่นำเสนอในฐานะที่เป็นโปรวินาทีด้วย ซึ่งถ้ามีการประกาศห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค ผู้ให้บริการจะมีความผิดตามกฎหมายจึงขอให้ยุติการออกโปรโมชั่นทางเลือกที่เอาเปรียบผู้บริโภคและเร่งการออกประกาศห้ามเอาเปรียบฯโดยเร็ว เพราะเท่าที่ทราบ ประกาศดังกล่าวได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ออกมาบังคับใช้” นางสาวบุญยืนกล่าว


นอกจากนี้ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรกำหนดเรื่องการไม่ปัดเศษเป็นนาทีไว้เป็นเงื่อนไขใบอนุญาต คลื่นย่าน 1800 และ 900 ที่จะจัดประมูลในช่วงสิ้นปีนี้ด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน