อาหารกับผู้บริโภค /  su.mymind /  04 กรกฎาคม 2560 /  297 views

สื่อรณรงค์เพื่อผู้บริโภค “เดินหน้าติดฉลากสินค้าดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)”

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

Add Your Comments

Related Videos