อาหารกับผู้บริโภค /  su.mymind /  04 กรกฎาคม 2560 /  288 views

สื่อรณรงค์เพื่อผู้บริโภค “เดินหน้าติดฉลากสินค้าดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)” 
โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Add Your Comments

Related Videos