กสทช. เตรียมลงดาบช่อง Z Pay TV ปรับ 2 ล้านบาท ให้ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภคใน 7 วัน

590211 news
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา กสท. มี มติช่อง Z pay TV ในกล่อง GMMZ ล่าช้า


เนื่องจากมีการยุติไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2559 แต่ กสทช. เพิ่งมีมติให้สำนักงาน กสทช. ทำคำสั่งทางปกครองไปยังบริษัท GMMZ จำกัด และบริษัท GMMB จำกัด เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ให้ระงับการกระทำที่มิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตาม ข้อ 15 วรรคแรก ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกิน ควรหรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญตามข้อ 5(7)ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประกอบกับมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553

หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองจำนวน 2 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 1 แสนบาท และต้องให้ทั้งสองบริษัทส่งแผนการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายใน 7 วัน เนื่องจากขณะนี้มีผู้บริโภคที่ตกสำรวจ และไม่ได้รับการเยียวใดๆ เช่น กลุ่มที่ไม่สามารถเติมเงินได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2559 หรือผู้ที่เติมเงินบ้าง และไม่เติมบ้าง รวมถึงผู้ที่ติดตั้งด้วยจานระบบ C-band ที่ไม่รองรับกล่องของ CTH ทำให้ผู้บริโภคต้องเสียเงินซื้อจานใหม่

“กรณีนี้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส่งเรื่องให้ กสท. มีมติตั้งแต่เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อให้มีมติก่อนที่จะยุติ Z Pay TV แต่ก็ล่าช้าไปจนเกิดการกระทำไปแล้ว ซึ่งทำให้ไม่มีผลในการกำกับทางกฎหมายแต่อย่างใด และขณะนี้มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับกล่อง ทำให้เสียโอกาสในการรับชม ดังนั้นหากผู้บริโภครายใดที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ขอให้ติดต่อร้องเรียนเข้ามาที่ Call Center กสทช. 1200 หรือที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่กำลังรวบรวมผู้ใช้บริการที่เสียประโยชน์จาก กรณีดังกล่าวถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้” สุภิญญากล่าว

นอกจากนี้ในวันนี้คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะพิจารณาเสนอ กสท. เพื่อให้มีมติที่เป็นผลในการบังคับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ เป็นจริงด้วย

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน