กทช.ห้ามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อสัญญาณ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีมติยืนตามเดิม ห้ามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อสัญญาณจากผู้บริโภค

 

กรุงเทพฯ 16 ม.ค. - นายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีมติยืนตามเดิม ห้ามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อสัญญาณจากผู้บริโภค ทั้งนี้ จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคใช้มติ กทช. ส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิตนเองต่อไป

ทั้งนี้ เพราะ กทช.เห็นว่า การเรียกเก็บค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า อัตราที่เรียกเก็บดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ณ วันที่ประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมฯ มีผลบังคับใช้ รวมทั้งไม่อาจอ้างข้อสัญญาในการเรียกเก็บค่าบริการต่อคู่สายโทรศัพท์ และบทเฉพาะกาลของประกาศ กทช.ดังกล่าวได้ เพราะเป็นการเรียกเก็บค่าบริการที่นอกเหนือประกาศ กทช. ซึ่งมิอาจกระทำได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น คืนเงินค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 107 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ร้อง และให้บริษัทฯ ระงับการเก็บค่าต่อคู่สายโทรศัพท์จากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ด้วย

สำหรับที่มาของมติ กทช.ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ สบท.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้โทรศัพท์ของบริษัท ดีแทค ว่า ถูกบริษัทฯ เรียกเก็บค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ เป็นเงินจำนวน 107 บาท ภายหลังจากการถูกระงับบริการ เนื่องจากชำระค่าบริการล่าช้า ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 จึงขอให้บริษัทฯ คืนเงินค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 107 บาท คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของ สบท. พิจารณาและวินิจฉัยในรายละเอียดของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า การเรียกเก็บเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการ และฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอ กทช. เพื่อมีมติให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตคืนเงินแก่ผู้บริโภคต่อไป ซึ่ง กทช.ได้ดำเนินการรับฟังข้อชี้แจงของบริษัทผู้รับใบอนุญาตตามขั้นตอน และมีมติดังกล่าวออกมา

นายชัยรัตน์ กล่าวว่า ในนามของผู้บริโภค ต้องขอบคุณ กทช. ที่รักษากฎระเบียบและให้ความคุ้มครองผู้บริโภค และมตินี้ถือว่าทาง กทช.ได้สร้างกฎเกณฑ์ไว้เป็นบรรทัดฐานสำหรับเรื่องนี้ในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรเพื่อผู้บริโภค ยังคงยืนยันว่า มติ กทช.ในกรณีของการเรียกเก็บค่าต่อคู่สายโทรศัพท์นี้ ควรเป็นมาตรฐานเดียวที่ใช้ร่วมกันหมดทุกบริษัท ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่รายใดรายหนึ่งเท่านั้น พร้อมกันนี้ นายชัยรัตน์ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมกันยึดถือมติของ กทช. เป็นบรรทัดฐานในการพิทักษ์สิทธิด้วย และเมื่อ กทช.มีมติเช่นนี้แล้ว ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการก็ควรที่จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม โดยไม่ยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อสัญญาณอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นจำนวน 107 บาท หรือ 214 บาทก็ตาม ส่วนผู้บริโภคที่ประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการในลักษณะนี้ ก็สามารถนำมติของ กทช. เป็นหลักฐานในการเรียกร้องทวงสิทธิของตัวเองได้. -

 

สำนักข่าวไทย - 16-02-52

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน