แจ้งสมาชิกกลุ่ม ‘Mazda 2 skyactiv’

news 01062020 skyactiv

แจ้งสมาชิกกลุ่ม ‘Mazda 2 skyactiv’ ตอบกลับอีเมลทีมงานฟ้องคดี หลังศาลแพ่งกรุงเทพใต้ลงประกาศ ‘คำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตรับเป็นคดีแบบกลุ่ม Mazda 2 skyactiv’ บนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

         จากการที่เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งรับ คดี ‘มาสด้า 2 สกายแอคทีฟ - ดีเซล’ เป็นคดีกลุ่ม โดยให้เหตุผลว่าการที่รับเป็นคดีกลุ่มเป็นวิธีคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนมากได้ในการดำเนินคดีเพียงครั้งเดียว พร้อมยังทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจได้นั้น

         ล่าสุด (28 พฤษภาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ลงประกาศ ‘คำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตรับเป็นคดีแบบกลุ่ม Mazda 2 skyactiv’ ทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมายถึง ทุกคนรับทราบโดยทั่วกันแล้ว ดังนั้น ‘ทีมงานฟ้องคดีกลุ่ม Mazda 2 skyactiv ดีเซล’ จึงได้ให้สมาชิกตอบกลับอีเมลของทีมงานเพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าว

         ทั้งนี้ ภายในประกาศมีเนื้อหาที่ระบุว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มจะมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

         1. เข้ารับฟังการพิจารณาคดี

         2. ร้องขอให้ศาลสั่งแสดงว่าโจทก์ไม่ได้มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้งการได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม

         3. ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนในสำนวนความหรือขอคัดค้านสำเนาเอกสารเหล่านั้น

         4. จัดหาทนายความคนใหม่มาดำเนินคดีแทนทนายความกลุ่ม ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลได้อย่างเพียงพอ หรือกรณีทนายความฝ่ายโจทย์ขอถอนตัวจากการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

         5. ร้องขอเข้าแทนที่โจทย์ โดยอาศัยสิทธิตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

         6. คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์ การที่โจทก์ถอนฟ้อง การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี การที่คู่ความตกลงกันเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด

         7. ตรวจและโต้แย้งตำขอรับชำระหนี้

         8. แต่งตั้งทนายความส่วนตัวเพื่อดำเนินการตามข้อ 1 - 7 ได้

         สำหรับสมาชิกกลุ่มที่ต้องการจะออกจากกลุ่ม สามารถยื่นความประสงค์ที่จะออกจากกลุ่มได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศคำบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์วันสุดท้าย (ยื่นได้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563) และหากออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะร้องขอกลับมาเป็นสมาชิกกลุ่มอีกไม่ได้ รวมทั้งจะร้องสอดเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มโดยอาศัยสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 ไม่ได้ โดยทันทีที่แจ้งความประสงค์ออกจากกลุ่มจะถือว่าไม่เป็นสมาชิกอีกต่อไป และสมาชิกที่ออกจากกลุ่มแล้วมีสิทธิดำเนินคดีตามสิทธิของตนได้โดยอิสระ

         อย่างไรก็ตาม การนัดไกล่เกลี่ย และ การกำหนดแนวทางดำเนินคดี จะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. และหากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะนำมาแจ้งให้ทุกคนทราบทันที

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, คดีกลุ่ม, มาสด้า2, mazda2, skyactiv

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน