มพบ. เยี่ยมเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตราด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดตราด เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นางสาวกชนุช แสงแถลง  หัวหน้าฝ่ายรณรงค์  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดตราด   โดยมีนายวิจาร  
ขันธุวาร  เป็นหัวหน้าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดตราด 
  ซึ่งเดิมทางศูนย์ฯ นี้พัฒนามาจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และชมรมพิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราด  โดยการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่เน้นด้านโทรคมนาคมและการประกันสุขภาพ เช่น การแก้ปัญหาการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชุมชน  รวมถึงช่วยเหลือในการประสานงานด้านการขอรับบัตรประชาชนสำหรับผู้ไม่มีบัตร  เป็นต้น

ปัจจุบันศูนย์ฯ ดังกล่าวทำงานเป็นเครือข่ายโดยมีอาสาสมัคร 36 ตำบล ตำบลละ 1 คน ยกเว้นตำบลเกาะกูดและตำบลเกาะหมาก และมีแผนที่จะพัฒนาอาสาสมัครระดับตำบลให้เป็นชมรม รวมถึงต้องพัฒนาศักยภาพการทำงานได้มากขึ้น และทางมพบ. ก็จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน