สภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมากให้ถอนร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

สภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมากให้ถอนร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และถอนเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท.

 การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร วันที่ 2 มี.ค.54  ที่ประชุมได้มีมติเสียงข้างมากให้ถอน ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ... และ ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้ง 2 ฉบับ เนื่องจากการแก้ไขถ้อยคำบางมาตราขัดกับหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับ หลักการในวาระที่ 1

โดยในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ... นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่เห็นด้วย เช่น มาตรา 8 ที่กำหนดให้รัฐบาลจัดสรรทุนประเดิมไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ถือว่าเป็นการเขียนกฎหมายที่มีสภาพบังคับรัฐบาลมากเกินไป เพราะตามหลักการเขียนกฎหมายไม่ควรเขียนถ้อยคำที่มีลักษณะของการระบุจำนวนตัว เลขลงไปเช่นเดียวกับ นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า การกำหนดถ้อยลักษณะนี้เป็นการผูกมัดรัฐบาลมากเกินไป

ส่วนการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ.... ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาล ได้อภิปรายตำหนิการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ว่าขัดกับหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 เช่นกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบผ่าน วาระที่ 3 ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.....

ขณะที่ การพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ซึ่งก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรเคยมีมติเห็นชอบกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 6 คน ไปแล้ว แต่เมื่อส่งไปยังวุฒิสภาแล้ว วุฒิสภามีความเห็นว่ามติสภาผู้แทนราษฎรไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะองค์ ประชุมไม่ครบ ทำให้ที่ประชุมต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ ซึ่งหลังมีการถกเถียงกันแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ถอนเรื่องกลับไปด้วยคะแนน 308 ต่อ 41 งดออกเสียง 10 และไม่ลงคะแนนเสียง 4 คะแนน ตามที่รัฐบาลขอถอนออกไป

ข้อมูลจาก สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน