แบงก์พาณิชย์เก็บดบ.บัตรเครดิต20%ไม่ผิดกม.

ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีธปท.เก็บดอกเบี้ยบัตรเครดิตร้อยละ20ชอบด้วยกม.ชดเชยความเสี่ยงสินเชื่อไม่มีหลักประกันชำระหนี้

ศาล ปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายสุรชัย ฝั้นแก้ว ฟ้องผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้เพิกถอนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และ เบี้ยปรับที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ฉบับลงวันที่ 9 ก.ค.52 เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้เหตุแห่งการยกคำฟ้องระบุว่า พิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ และการเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของเงินประเภทต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ อันได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ โดยเฉพาะเพดานสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียก เก็บได้ในเชิงเปรียบเทียบ การกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของบัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียก เก็บได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี จึงเป็นไปเพื่อชดเชยความเสี่ยงของหนี้บัตรเครดิตซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่มี หลักประกันการชำระหนี้ จึงเป็นกรณีที่ได้นำปัจจัยและผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมากำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศลงวัน ที่ 9 ก.ค.2552ที่ชอบด้วยเหตุผล

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ก็มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตภายในกำหนดเพดานอัตราดังกล่าวได้ โดยชอบ จึงเห็นว่า ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ลงวันที่ 9 ก.ค.52 ข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง

29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19:12 น. โพสต์ทูเดย์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน