บริการสุขภาพ

ค่าทำฟันเบิกได้ 600 บาทในครั้งเดียวต่อปี

thee
ผู้ประกันตนทุกคนที่ใช้สิทธิ์ เบิกค่าทำฟัน รู้ยังว่าสามารถเบิกได้ 600 บาทในครั้งเดียวต่อปี


ที่ผ่านมาเวลาเราไปทำฟันไม่ว่าจะอุด ถอน หรือขูดหินปูน จะทำเรื่องเบิกคืนเงินค่าทำฟันได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 300 บาท ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 600 บาทนั่นเอง
ประกอบกับปัจจุบันอัตราค่าบริการทันตกรรมในแต่ละคลินิก ก็ไม่ใช่ถูกแล้ว จึงมีข้อร้องเรียนไปยังบอร์ดสำนักงานประกันสังคม

เมื่อเป็นเช่นนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมเสนอให้ปรับ เปลี่ยนวิธีการเบิกเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม หรือค่าทำฟัน ของผู้ประกันตน จากปัจจุบันที่เบิกได้ 600 บาทต่อปี โดยแบ่งให้เบิกปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท ปรับมาเป็นให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าทำฟันได้ 600 บาทต่อปีในครั้งเดียว หรือจะเบิกมากกว่า 2 ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 600 บาทต่อปีซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก Voice TV
http://news.voicetv.co.th/thailand/368520.html
ภาพประกอบจาก Internet

พิมพ์ อีเมล