ผลทดสอบเจลแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการตื่นตัว พร้อมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

25062020 pic Alcohol gel 01

ผลทดสอบเจลแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการตื่นตัว พร้อมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

          ตามที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้มีการนำเสนอผลทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 39 ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 17 เมษายน 2563 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือผลิตภัณฑ์จากร้านค้าทั่วไป ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก จำนวน 25 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออนไลน์ จำนวน 14 ตัวอย่าง ส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์และชนิดของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค Gas Chromatography อันเป็นเทคนิคหลักในอุตสาหกรรมยาที่ใช้ในการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ และใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 คือมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกทดสอบจะระบุวันผลิตตั้งแต่ ประกาศฯ มีผลบังคับ คือ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า มีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 13 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 33 มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป พบไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 26 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 67 นอกจากนี้ยังพบ 1 ตัวอย่าง มีส่วนผสมของเมธานอล (Methanol) หรือ เมธิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่ห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง (อ่านข่าวผลทดสอบได้ที่ ฉลาดซื้อ เผยผลตรวจ ‘แอลกอฮอล์เจล’ ร้อยละ 67 ไม่ผ่านมาตรฐานประกาศ สธ.)

          หลังจากที่ผลทดสอบได้ถูกเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ ได้มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร ทำจดหมายขอบคุณที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อได้ดำเนินการทดสอบและเผยแพร่ผลทดสอบอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยแจ้งว่า บริษัทได้ติดต่อตัวแทนเพื่อเรียกเก็บสินค้าจากท้องตลาด พร้อมปรับปรุงกระบวนการผลิต และกำหนดเป้าหมายการผลิตให้มีระดับแอลกอฮอล์ที่ร้อยละ 75 โดยปริมาตร ทั้งนี้บางบริษัทได้ทำจดหมายขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงบางรายขอเข้าพบเพื่อให้ข้อมูล

         โดย บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้มีการติดต่อและร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า บริษัท ไมลอทท์ฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 1) ยูสตาร์ วอร์เตอร์เลส แฮนด์ คลีนเซอร์ 2) อิน ทู อิท แฮนด์ คลีนซิ่ง เจล, 3) สวีท ซัมเมอร์ แอลกอฮอล์ แฮนด์ เจล, และ 4) ไวทาร่า ซานิไทเซอร์ แฮนด์ เจล และให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า บริษัทได้ส่งผลิตภัณฑ์ที่เก็บ ณ แหล่งผลิต (Retained samples) และมีการตรวจวิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการของบริษัท รวมทั้งห้องปฏิบัติการของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลระบุว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง 4 รายการ มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นล็อตการผลิตเดียวกันและอีก 2 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในวันเดียวกัน

          นอกจากนี้ บริษัท ที แอล บี (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เจลล้างมือยี่ห้อ เคียวซิส (CYRESYS) ได้ส่งเอกสารผลวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ที่เก็บ ณ แหล่งผลิต ซึ่งตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทผู้ผลิต (บริษัท รี-เอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด) และของบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตคนละล็อตการผลิต       

          ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้นำส่งผลิตภัณฑ์รุ่นเดิมที่เก็บสำรองไว้ ทดสอบซ้ำอีกครั้งที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะดำเนินการแจ้งผลให้ผู้บริโภคทราบต่อไป

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, นิตยสารฉลาดซื้อ, อย., COVID-19, โควิด-19, เจลล้างมือ, แอลกฮอล์เจล, สาธารณสุข

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน