ข่าว/บทความรถโดยสาร

เพ้นท์รถลายการ์ตูน จนระบุสีไม่ได้ ผิดฏหมายนะ

601020 content car
การเพ้นท์ลายการ์ตูน การใช้รูปที่ไม่เหมาะสม หรือมีการใช้สีมากเกินความจำเป็น ทั้งด้านหน้า ด้านท้ายและด้านข้างตัวถังรถ จนไม่สามารถระบุสีของรถได้อย่างชัดเจน รวมถึงเป็นการรบกวนสายตาผู้ขับรถคันอื่น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

ทางกรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบรูปภาพที่ปรากฏบนตัวถังรถโดยสารไม่ประจำทาง ซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ ห้ามมิให้ปรากฏสีหรือรูปภาพใด ๆ ในบริเวณด้านหน้าและท้ายรถอย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้มีเฉพาะชื่อบริษัทผู้ประกอบการและหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น มีไว้สำหรับแจ้งร้องเรียนหากพบการขับขี่ที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎจราจร

ส่วนบริเวณข้างตัวถังรถทั้งสองด้านอนุญาตให้มีรูปภาพหรือลวดลายได้ แต่จะต้องเป็นสีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โดยบริษัทรถขนส่งไม่ประจำทางที่ประสงค์จะทำสีใหม่นั้นต้องนำแบบมาให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ เพื่อขออนุมัติก่อนที่จะดำเนินการลงไป หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดบังคับใช้กับรถโดยสารไม่ประจำทางที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา ส่วนรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 หากมีรูปภาพบนตัวรถต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2554

หากพ้นกำหนดไปแล้วยังพบรถทัวร์ปรากฏรูปภาพด้านหน้าและหลังรถ ก็จะจับปรับทันทีไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนรูปภาพด้านข้างรถขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8520 พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นรถโดยสารไม่ประจำทางที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.js100.com/en/site/post_share/view/46774
ประกาศกรมขนส่งทางบก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/048/18.PDF

พิมพ์ อีเมล