ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

banner debttrain

ยิ้มได้เมื่อลูกหนี้นอกระบบถูกฟ้อง

สวัสดีครับ.......ท่านผู้อ่านทุกท่าน

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์  เป็นเรื่องราวของหนี้นอกระบบ  ตอน ทำอย่างไรเมื่อถูกฟ้องคดี

เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภายในอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ แต่ในส่วนของดอกเบี้ยค้างชำระ กฎหมายให้อายุความเพียง 5 ปี  ดังนั้นหากผู้ให้กู้นำคดีตามสัญญากู้ยืมเงินมาฟ้องเกินกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระเงินคืน  และผู้กู้ยกข้อต่อสู้ในประเด็นอายุความดอกเบี้ยค้างชำระไว้ ผู้ให้กู้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยที่ผู้กู้ค้างชำระได้เป็นเวลาเพียง 5 ปี เท่านั้น  ส่วนที่เกินเจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกได้

ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาลว่าถูกฟ้อง

  1. ลูกหนี้จะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหมาย ถ้าหากลูกหนี้ไม่ได้รับหมาย เจ้าพนักงานใช้วิธีปิดหมายแทน กำหนดเวลายื่นคำให้การจะเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ปิดหมาย
  2. ควรปรึกษาผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและต้องบอกทนายความด้วยว่า สัญญาที่กู้ยืมเงินที่เจ้าหนี้นำมาฟ้องนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระสำคัญ

ก.  จำนวนเงินตรงตามที่ตกลงกันหรือไม่

ข   ลูกหนี้ได้รับเงินจากเจ้าหนี้ครบตามสัญญาหรือ

ค   อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 15 ต่อปีหรือไม่
ง    ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วเท่าใด

  1. เมื่อถูกฟ้องลูกหนี้ต้องไปศาลและต่อสู้คดี มิฉะนั้นถือว่าลูกหนี้ขาดนัด และศาลจะพิจารณาโดยฟังเจ้าหนี้ฝ่ายเดียว ซึ่งทำให้เจ้าหนี้มีโอกาสชนะเกือบร้อยเปอร์เซนต์  ซึ่งส่วนมากที่เจ้าหนี้ถูกฟ้องจะไม่ไปศาลหรือต่อสู้จึงทำให้แพ้คดี
  2. การขอพิจารณาคดีใหม่  กรณีลูกหนี้แพ้คดีเพราะลูกหนี้ไม่ได้ไปศาลเพื่อต่อสู้คดี ลูกหนี้อาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ซึ่งจะต้องยื่นภายใน  15 วัน นับแต่ส่งคำบังคับให้ลูกหนี้
  3. หากลูกหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีฐานะยากจนอาจจะขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดีหรือแม้แต่การบังคับคดี

วันนี้ขอแนะนำกันเพียงแค่นี้ก่อน ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของ คำแนะนำในการต่อสู้คดี อย่าลืมติดตามอ่านให้ได้นะครับ

ผู้เข้าชม = {hits}2284{/hits}  ครั้ง

พิมพ์ อีเมล