banner page

GMOs อาหารที่เราควรจะรับหรือเลี่ยง

GMOs
สถานการณ์เรื่องจีเอ็มโอ ในประเทศไทยขณะนี้ กล่าวได้ว่ากำลังมีการเคลื่อนไหวในทางนโยบายทั้งโดยฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชนมา โดยต่อเนื่อง และนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องจีเอ็มโออยู่ 2 เรื่องคือ

นโยบายเกี่ยวกับการปลูกทดสอบพืชจีเอ็มโอในระดับแปลงทดลองไร่นา โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ได้พิจารณาข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เกี่ยวกับพืชจีเอ็มโอ และมีมติเห็นชอบตามคำเรียกร้องให้มีการยกเลิกการปลูกทดสอบพืชจีเอ็มโอใน ระดับแปลงทดลองไร่นาเอาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว และเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย ชีวภาพ

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมเรื่องจีเอ็มโอ ได้ดำเนินการให้มีการทบทวนมติของรัฐมนตรีดังกล่าวอีกครั้ง

ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง  คือนโยบายการติดฉลากจีเอ็มโอ ซึ่งองค์กรคุมครองผู้บริโภคได้เคลื่อนไหวให้มีการติดฉลากจีเอ็มโอมาตั้งแต่ ปี 2542 นั้น

ในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) ได้ออกมาตรการติดฉลากจีเอ็มโอ และจะบังคับใช้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2546 แล้ว

สำหรับการติดฉลากก็เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอหรือไม่ หากสืบค้นไปจนพบว่าอาหารดังกล่าวใช้จีเอ็มโอเป็นวัตถุดิบจะต้องแจ้งให้ ประชาชนทราบ การติดฉลากในกรณีนี้อยู่ภายใต้เหตุผลที่ว่า ประชาชนบางกลุ่มเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมิได้มองแค่ความปลอดภัยสำหรับการบริโภคเท่านั้น แต่ตัดสินบริโภคหรือเลือกซื้อสินค้าด้วยเหตุผลอื่นด้วย เช่นความเชื่อทางศาสนา การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การตระหนักในปัญหาผลกระทบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจีเอ็มโอ เช่นการผูกขาดของบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น

นอกจากนั้นการติดฉลากเตือนให้ประชาชนได้รับทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ ซึ่งไม่อาจยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ในระยะยาว เพราะประชาคมวิทยาศาสตร์เองก็ยังถกเถียงกันอยู่

และที่สำคัญการติดฉลากเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพหรือองค์ประกอบสำคัญของ อาหารจีเอ็มโอ มาจากแนวโน้มการวิจัยเกี่ยวกับจีเอ็มโอนั้นเพื่อเพิ่มหรือลดสารอาหาร บางอย่าง เช่นการวิจัยพันธุ์ข้าวซึ่งเพิ่มวิตามินเอ หรือธาตุเหล็ก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่ประชาชนควรได้รับคือ สิทธิที่จะเลือกได้ว่าจะให้มีการทดลองจีเอ็มโอในประเทศของตนหรือไม่ รวมทั้งสิทธิทางด้านข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจบริโภคอาหารดัดแปลงพันธุกรรม  ฉลากอาหารจีเอ็มโอจึงสำคัญมาก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

พิมพ์ อีเมล