อนุด้านสินค้าและบริการทั่วไป คอบช. เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายความรับผิดเพื่­อความชำรุดบกพร่องในสินค้าใหม่ (Lemon Law) ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของ สนช.โดยเร็ว มพบ.-สคบ.-นักวิชาการ ชี้กม.ใหม่ช่วยแก้ปัญหาผู้บริโภค

วันนี้ (22 เม.ย. 58) คณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คบอช.) จัดเวทีการคุ้มครองผู้บริโภค กรณี สินค้าประเภทรถยนต์ชำรุดบกพร่อง เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหากรณี สินค้าประเภทรถยนต์ชำรุดบกพร่อง เพื่อหาทางออกและเสนอนโยบายในการคุ้มครองผ­ู้บริโภค ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดี 64

Add Your Comments

Related Videos