แนะวิธีปฏิบัติเมื่อมีหนังสือเรียกให้โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่บ้านยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แนะวิธีการปฏิบัติเมื่อมีหนังสือเรียกให้โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่บ้านยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ปัญหาการก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งถือเป็นปัญหาที่มีผู้บริโภคร้องเรียนมายัง สคบ.จำนวนมาก โดยจะสอบถามเรื่องที่บริษัทมีหนังสือเรียกให้โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่บ้านยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จว่าจะดำเนินการอย่างไร

ดังนั้นหากในหนังสือเรียกให้โอนกรรมสิทธิ์ของบริษัทกำหนดวัน เวลาและสถานที่ไว้ ผู้บริโภคต้องไปตามวัน เวลาและสถานที่กำหนด เพื่อไปถึงผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท โดยดำเนินการดังนี้
1.เข้าไปตรวจดูการดำเนินการก่อสร้างบ้านในโครงการและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
2.ทำหนังสือปฏิเสธการรับโอนกรรมสิทธิ์ไปถึงบริษัท โดยระบุสาเหตุที่ว่าบริษัทยังไม่ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้บริโภคจึงไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวได้ โดยต้องทำเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของบริษัทตามที่ระบุไว้ในสัญญา พร้อมกับเก็บเป็นสำเนาไว้ 1 ชุด และเก็บเอกสารตอบรับจากไปรษณีย์ไว้เป็นหลักฐานด้วย

หากผู้บริโภคมีข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. หรือโทรสายด่วนผู้บริโภค 1166


ข้อมูลจาก สำนักข่าวประชาสัมพันธ์ 15/5/52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน