'ซัยโจเด็นกิ' ส่งจดหมายให้ข้อมูลกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า ได้ตรวจประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มอก. ผลเป็นไปตามที่โฆษณา

news 12032021 airpurifier

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งจดหมายให้ข้อมูล กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า บริษัทได้ตรวจประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มอก.3061 - 2563 ผลเป็นไปตามที่โฆษณา

        ตามที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้มีการนำเสนอผลทดสอบคุณภาพของเครื่องฟอกอากาศ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากห้างค้าปลีก และร้านค้าออนไลน์ ในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 9 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่นละออง เน้นเฉพาะประสิทธิภาพการลด PM 2.5 โดยใช้วิธีและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน พบว่า มีเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรอง PM 2.5 เหมาะสมกับพื้นที่ที่ระบุในโฆษณา จำนวน 3 ตัวอย่าง และ ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ระบุโฆษณาจำนวน 6 ตัวอย่าง

         หลังจากที่ผลทดสอบได้ถูกเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งจดหมายเพื่อให้ข้อมูลกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า บริษัทได้ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มอก.3061 - 2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศในประสิทธิภาพสูงสุด และเปิดระบบฟอกอากาศ Ultrafine ผลปรากฏว่า เครื่องฟอกอากาศของบริษัทฯได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ได้โฆษณาไว้ อัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR4) 290.28 M3//hr พื้นที่ห้องที่ใช้ได้ 35.85 m2 ตามใบรับรองการทดสอบเครื่องฟอกอากาศที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ ในการทดสอบเครื่องฟอกอากาศที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบประเทศญี่ปุ่น JEM1467 ซึ่งผ่านการทดสอบจาก Japan Electrical Testing Laboratory (Thailand) และคณะวิศกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งได้ทดสอบค่าประสิทธิภาพตามหลักวิธีการทดสอบที่เป็นสากล และบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ตามผลทดสอบมาโดยตลอด

news 12032021 airpurifier 1

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน