เรื่อง การเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ยี่ห้อ “เคียวร์ซิส (CURESYS)” ของบริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด

 news pic 10022021 alcohalgel

เรื่อง การเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ยี่ห้อ “เคียวร์ซิส (CURESYS)” ของบริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด

           ตามที่ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้นำเสนอบทความเรื่อง ผลทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ใน www.consumerthai.org มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563โดยนำเสนอว่าทางศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และเผยผลตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ว่าได้มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ.2563 หรือไม่ ซึ่งประกาศดังกล่าว ได้กำหนดให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย โดยผลทดสอบที่ทางมูลนิธิฯได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนดังกล่าวนั้น มีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 26 ตัวอย่าง และมีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือยี่ห้อ “เคียวร์ซิส (CURESYS)” Lot (1) + Lot (2) ของบริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว โดยมีผลทดสอบวิเคราะห์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ได้ 69% และ 64% รายละเอียดปรากฏตามบทความดังกล่าวแล้วนั้น

               จากการนำเสนอข่าวสารดังกล่าว บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัททดสอบความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CENTRAL LAB) และ ALS LABOLATORY GROUP (THAILAND) รวมถึงทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือจากโรงงานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ซึ่งบริษัท ฯ แจ้งว่า เป็นผลิตภัณฑ์ใน LOT เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ทางมูลนิธิฯ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ซึ่งผลทดสอบและวิเคราะห์ความเข้มข้นของปริมาตรแอลกอฮอล์ทั้งสี่แห่ง ได้ผลความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เกินกว่าร้อยละ 70 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563           

               มูลนิธิ ฯ จึงขอแจ้งผลทดสอบของทางบริษัท ฯ เปิดเผยต่อประชาชน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือต่อไป

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน