เปิดสภาผู้บริโภคหามาตรการชดเชยรถยนต์มีปัญหา

580420 newsspa
คณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เตรียมจัดเวทีการคุ้มครองผู้บริโภค กรณี สินค้าประเภทรถยนต์ชำรุดบกพร่อง วันพุธที่ 22 เม.ย. โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดี 64

การจัดงานครั้งนี้เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหากรณี สินค้าประเภทรถยนต์ชำรุดบกพร่อง เพื่อหาทางออกและเสนอนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภค

จากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 2553- 2557 พบรถยนต์ส่วนบุคคลมีปัญหามากสุด ในปี 2557 จำนวน 42 เคส จากทั้งหมด 43 เคส ซึ่งมีปัญหาที่แตกต่างกันเช่น เขม่าควันเข้าในห้องผู้โดยสาร เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นไม่ทราบสาเหตุ อุปกรณ์ติดตั้งไม่ครบ เครื่องส่งน้ำมันหาย รถป้ายแดงบู๊ชดุมล้อหลุด รถติดเอ็นจีวีไม่ได้มาตรฐานมีควันขาวน่าสงสัย รถป้ายแดงไฟไหม้ทั้งคัน เปลี่ยนคืนไม่ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้บริโภคทั้งหมด คณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน จึงจัดงานนี้ขึ้น

ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้ ติดต่อสำรองที่นั่ง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 02 - 2483737๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร

๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น.

ชี้แจงโครงการและกำหนดการ

โดย นายไพบูลย์ ช่วงทอง ประธานคณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

๐๙.๔๕ –๑๐.๐๐ น.

นาเสนอสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค กรณี สินค้าชารุดบกพร่อง

โดย นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

๑๐.๐๐ -๑๑.๓๐ น.

เวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็น “ การคุ้มครองผู้บริโภค กรณี สินค้าประเภทรถยนต์ชำรุดบกพร่อง “

โดย

๑. นายเชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ์ นักวิชาการอิสระ

๒. นางสาวสุทธาพร มฤคพิทักษ์ ตัวแทนผู้เสียหาย

๓. ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ นักวิจัยสังกัดหน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๔. นายฤทธิรอน ทวีทรัพย์ นักสืบสวนสอบสวนชานาญการ
สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

๕. ตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์

ผู้ดาเนินรายการ นายไพบูลย์ ช่วงทอง ประธานคณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

๑๑.๓๐ –๑๒.๐๐ น.

แถลงข่าว

๑๒.๐๐ –๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวันคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เกิดขึ้นภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพื่อองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค" ซึ่งเป็นโครงการที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ร่วมกับ เครือข่ายผู้บริโภคพัฒนาขึ้นและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยนำแนวคิดและจำลองรูปแบบการทำงานมาจากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 61 ว่า สิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

" ให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและ การบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครอง ทั้งนี้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย "

พิมพ์ อีเมล