มพบ. - สถานทูตสหรัฐฯ แถลงเปิดตัวโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ หวังเพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินแก่เยาวชน

news pic 28082020 finfin 1

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เปิดตัว โครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ หวังเพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินแก่เยาวชน

          วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) เวลา 10.30 น. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ เพื่อเพิ่มความรู้ทางการเงินและทักษะในการบริหารจัดการเงินให้แก่เยาวชน โดยมีการจัดทำหลักสูตรรู้เท่าทันการเงิน การจัดทำวีดีโอ ภาพยนตร์สั้น และฝึกอบรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

          Mr. Neal Murata, Cultural Attache สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความรู้เท่าทันทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเยาวชน สถานทูตได้ประสานความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในการจัดทำโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเท่าทัน และศักยภาพในการบริหารจัดการการเงินได้เบื้องต้นให้กับเยาวชน และเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสิทธิผู้บริโภค การออม วินัยการเงิน ความเท่าทันให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นnews pic 28082020 finfin 4

          ด้าน คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า โครงการนี้ มีการจัดทำหลักสูตรรู้เท่าทันการเงิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ ได้แก่ ผศ.รุจน์ โกมลบุตร คุณสุกรานต์ โรจนไพรวงษ์ คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ตัวแทนครูและนักเรียน องค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม ประเทศไทย (Fair Finance) โดยหลักสูตรมี 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สิทธิผู้บริโภค 2) ที่มาของรายได้ 3) การวางแผนทางการเงิน 4) รู้ทันภัยการเงิน และ 5) หนี้ จากนั้นจึงนำหลักสูตรไปอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 โรงเรียน

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เยาวชนเท่าทันทางการเงินออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปเผยแพร่กับกลุ่มเยาวชน บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ มีการวางแผนการใช้เงิน การออมเงิน และการลงทุน ในเนื้อหาประกอบไปด้วย สิทธิผู้บริโภค การบริหารการเงิน เช่น ที่มาของรายได้ - รายจ่าย การเก็บออม การลงทุน หนี้ และภัยทางการเงินออนไลน์ โดยเผยแพร่ผ่านทั้งทางสื่อดั้งเดิมและทางสื่อออนไลน์ ได้แก่
          1) เฟซบุ๊ก https://facebook.com/finfinconsumer/ 
          2) ทวิตเตอร์ https://twitter.com/finfinconsumer 
          3) อินสตาแกรม https://instagram.com/finfinconsumer 
          และ 4) ยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCZXVUTvtyXHKcXvOqrdNCpw

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม : คุณโชติวิทย์ เกิดสนองพงศ์ โทร. 095-494-3235
 
news pic 28082020 finfin 7news pic 28082020 finfin 6news pic 28082020 finfin 5news pic 28082020 finfin 2

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, การลงทุน, การเงิน, สถานทูตสหรัฐอเมริกา, เยาวชน, เท่าทัน, ออมเงิน, หนี้, รายได้, ภัยการเงิน, รายจ่าย, การเงินออนไลน์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน