มพบ. จี้ ปปง. ชี้แจงกรณียกคำร้องการยื่นคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ‘แคลิฟอเนีย ว้าว’

california news pic addมพบ. จี้ ปปง. ชี้แจงกรณีส่งจดหมายยกคำร้องการยื่นคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ‘แคลิฟอเนียว้าว’  พร้อมขอให้ ปปง.ทบทวนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

          จากการที่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ได้รวมกลุ่มผู้เสียหายจากบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนท์ จำกัด มหาชน เข้ายื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นั้น (ข่าว - ผู้เสียหายแคลิฟอเนียฯยื่นหนังสือขอให้ ปปง.ขยายเวลาการยื่นคำขอพิทักษ์ทรัพย์ 90 วัน)

          วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ มพบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายในกรณีดังกล่าว ว่าผู้เสียหายได้รับจดหมายแจ้งผลการยื่นคุ้มครองสิทธิจาก ปปง.* เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ในเนื้อความของจดหมายระบุว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาแบบคำร้องของผู้เสียหายแล้วมีมติให้ยกคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและให้ไปยื่นคัดค้านที่ศาลแพ่งในคดี ฟ.42/2559 ก่อนศาลมีคำสั่ง (ตัดสินคดี) โดยศาลจะมีการนัดสืบพยาน ในวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผู้เสียหายได้รับจดหมายล่วงหน้า 1 วัน ก่อนศาลจะนัดสืบพยาน

          *ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49 วรรคท้าย ระบุไว้ว่า หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการขอใหพนักงานอัยการยื่นคํารองใหศาลมีคําสั่งนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน และเมื่อศาลมีคําสั่งใหคืนทรัพยสินหรือชดใชใหผูเสียหาย ใหสํานักงานดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งศาลโดยเร็ว

          นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ มพบ. กล่าวว่า การตรวจสอบว่าผู้เสียหายที่ไปยื่นขอคุ้มครองสิทธิ์เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือไม่นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของ ปปง. ในการตรวจสอบ หากมีผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องไปแล้วและไม่ผ่านเกณฑ์นั้นๆ ควรจะแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อให้ผู้เสียหายมีโอกาสไปยื่นคัดค้านมติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ปปง. เนื่องจากก่อนหน้านี้ ปปง. ได้ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 - เดือนเมษายน 2560 แล้ว เหตุใดถึงไม่แจ้งให้ทราบตั้งแต่ช่วงระยะเวลานั้นๆ และการที่ ปปง. ส่งจดหมายมากระชันชิดเช่นนี้ ทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการคัดค้านได้ทัน อีกทั้งเหตุใดต้องให้ผู้เสียหายไปยื่นคัดค้านที่ศาล ปปง. คงต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้

          “กรณีนี้ยังไม่ทราบว่ามีผู้เสียหายจำนวนเท่าไรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ปปง. กำหนด จึงอยากฝากถึง ปปง. ขอให้ทบทวนพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ เนื่องจากมีประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการเป็นสมาชิกของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าวฯ เป็นจำนวนมากที่ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิฯ อย่างทั่วถึงกัน หากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ ปปง. ก็ควรจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการและแจ้งให้ผู้เสียหายทราบโดยทันที” นางนฤมลกล่าว

          ทั้งนี้ ทาง มพบ. ได้ทำหนังสือถึง ปปง. เพื่อขอให้ชี้แจงและทบทวนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและน่าจะมีผู้เสียหายที่ถูกยกคำร้องอีกเป็นจำนวนมาก        

Tags: แคลิฟอร์เนีย , ปปง.

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน