บริการสุขภาพ

เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังวอนนายกฯ ขอให้ยกเลิกมติ ๘ โรคต้องห้ามเข้ารับราชการ

Consumerthai – 12 ก.พ. 52 เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ายื่นหนังสือต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกผลการประชุม ก.พ. ที่มีมติกำหนดให้บุคคลที่เป็น 8 โรคต้องห้ามเข้ารับราชการ นายกฯรับปากรับเรื่องพิจารณา พร้อมยกโรคไตและวัณโรคออกจาก 8 โรคต้องห้าม

กรุงเทพ - เวลา 13.30 น. เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังการนำโดย นายสุบิล  นกสกุล ประธานชมรมเพื่อนโรคไต นายฐากูล  สการกุล  กรรมการสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต นายบริพัตร  ดอนมอญ  ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยและเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง เข้ายื่นหนังสือคัดค้าน ผลการประชุม ก.พ.ครั้งที่ 1/2552 ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  โดยมีมติการประชุมว่าห้ามบุคคลที่ป่วยเป็นโรค 8 โรค นั่นคือผู้ที่เป็น 1).โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  2).โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 3)โรคติดยาเสพติดให้โทษ 4)โรคพิษสุราเรื้อรัง 5).โรคไตวายเรื้อรัง 6).โรคสมองเสื่อม 7). โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง 8).โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ.กำหนด เข้ารับราชการ หรือ ถ้าเป็นแล้วก็ต้องให้ออกจากราชการ

นายสุบิน นกสกุล ประธานชมรมเพื่อนโรคไต เห็นว่า มติการประชุม ที่ให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ดังกล่าว เป็น การละเมิดสิทธิของบุคคล เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.30(3)  ที่บอกไว้ว่า บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียม การกระทำหรือ การออกมาตราใดๆ ที่อ้างเหตุแห่งสุขภาพ มาเป็นเหตุให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันของบุคคล จะกระทำไม่ได้  ทางเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงขอคัดค้าน และขอให้ยุติมาตราการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์

หลังจาก นายกรัฐมนตรี รับเรื่องดังกล่าวแล้วรับปากว่าจะถอนผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง และวัณโรคออกจากมติดังกล่าว และจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน