ข่าวดี! ‘ฉลาดซื้อ’ เผย 6 ยี่ห้อของแป้งสาลีทำขนมไม่พบสารกันบูด ส่วนอีก 13 ยี่ห้อ พบเพียงเล็กน้อย

news

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ตรวจพบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิกเล็กน้อย ในแป้งสาลีทำขนมอบ 13 ยี่ห้อ จากทั้งหมด 19 ยี่ห้อ โดยปริมาณกรดเบนโซอิกที่พบอาจมาจากวัตถุเจือปนอาหารชนิดอื่นในกระบวนการผลิตแป้งสาลีที่ไม่ใช่กรดเบนโซอิก แต่เป็นสารเคมีอื่นที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกัน พร้อมแนะผู้ผลิตขนมเลือกใช้แป้งวัตถุดิบที่ไร้สารฟอกสี

          นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เผยผลทดสอบวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์แป้งสาลี จำนวน 19 ตัวอย่าง (สุ่มเก็บตัวอย่างแป้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2561) ซึ่งตรวจวิเคราะห์สารกันบูด 3 ชนิด ได้แก่ กรดซอร์บิก (Sorbic Acid) กรดเบนโซอิก (Benzoic Acid) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur Dioxide)

          จากผลทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 6 ยี่ห้อ ไม่พบสารกันบูดทั้งสามชนิด ได้แก่ แป้งสาลี ตราริบบิ้น (แป้งเค้ก), แป้งสาลี ตรากบ (แป้งอเนกประสงค์), แป้งสาลี ตราบัวหิมะ (แป้งสาลีชนิดพิเศษ), แป้งเค้กเนื้อละเอียด ตรามงกุฎม่วง, แป้งเค้ก ตราพัดโบก และแป้งสาลี ตรายานอวกาศ (แป้งขนมปัง)

          ส่วนผลิตภัณฑ์อีก 13 ยี่ห้อ ตรวจพบกรดเบนโซอิก ปริมาณดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ลำดับ ยี่ห้อ ปริมาณกรดเบนโซอิกที่ตรวจพบ
(มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักแป้ง)
mg/kg
1 แป้งสาลี ตราริบบิ้น (แป้งเค้ก) ไม่พบ
2 แป้งสาลี ตรากบ (แป้งอเนกประสงค์) ไม่พบ
3 แป้งสาลี ตราบัวหิมะ (แป้งสาลีชนิดพิเศษ) ไม่พบ
4 แป้งเค้กเนื้อละเอียด ตรงมงกุฎม่วง ไม่พบ
5 แป้งเค้ก ตราพัดโบก ไม่พบ
6 แป้งสาลี ตรายานอวกาศ (แป้งขนมปัง) ไม่พบ
7 แป้งเค้ก ตรากิเลนแดง 2.52
8 แป้งเค้ก ตรามัมเมด 3.56
9 แป้งอเนกประสงค์ ตราดาว 17.52
10 แป้งสาลีอเนกประสงค์ ตราฮกแดง 23.92
11 แป้งปาท่องโก๋ ตราต้นสน 29.01
12 แป้งอเนกประสงค์ ตราว่าว 29.93
13 แป้งสาลี จาก AMERICAN WHEAT (PI) ตรา PI 47.66
14 แป้งอเนกประสงค์ ตราเชอรี่ฟ้า 48.62
15 แป้งขนมปัง ตราหงส์ขาว 49.54
16 แป้งอเนกประสงค์ ตรามัมเมด 49.78
17 แป้งขนมปัง ตรามัมเมด 54.46
18 แป้งสาลีพิเศษ ตรากิเลนเหลือง 69.63
19 แป้งสาลีชนิดพิเศษ ตราบัวแดง 71.66

                                  หมายเหตุ : ผลวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจเท่านั้น (เก็บตัวอย่าง เดือน ส.ค. – ก.ย. 2561)        

          ซึ่งปริมาณกรดเบนโซอิกที่ตรวจพบเพียงเล็กน้อยในแป้งสาลี 13 ยี่ห้อนั้น อาจไม่ใช่การจงใจใส่วัตถุกันเสีย ประเภทกรดเบนโซอิกโดยตรง เนื่องจากปริมาณกรดเบนโซอิกที่ตรวจพบไม่สูงพอที่จะเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตในการยืดอายุอาหาร แต่อาจเป็นวัตถุเจือปนอาหารอื่นที่ใช้เพื่อการฟอกสีแป้งสาลีให้ขาว ประเภท เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ (Benzoyl Peroxide) ในกระบวนผลิตแป้ง ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายสารกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) ไม่มีการกำหนดค่าวัตถุกันเสียกลุ่มเบนโซเอต (Benzoates) ในแป้ง แต่มีการกำหนดค่าเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ INS 928 ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารฟอกสี สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง และสารกันเสียในแป้งไว้ไม่เกิน 75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

          อย่างไรก็ตาม การได้รับสารกันบูดมากเกินไปสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ คือ พิษเฉียบพลัน เมื่อได้รับปริมาณสูงจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ หายใจไม่ออกและหมดสติในที่สุด รวมถึงทำให้เป็นพิษกึ่งเรื้อรังและพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารกันบูดในปริมาณไม่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ รวมทั้งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตับและไตลดลง จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

          นอกจากนี้ ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อเคยทดสอบวัตถุกันเสียในขนมอบมาแล้วหลายครั้ง และพบการปนเปื้อนของวัตถุกันเสียในปริมาณที่ไม่มากนัก ซึ่งผู้ผลิตยืนยันว่าไม่มีการเติมวัตถุกันเสียใดๆ ลงในขนมอบ จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าวัตถุกันเสียที่ตรวจพบอาจมาจากวัตถุดิบ เช่น แป้งทำขนม เป็นต้น จึงเสนอแนะให้ผู้ผลิตขนมอบเลือกใช้แป้งสาลีจากโรงงานผลิตแป้งที่ปลอดสารฟอกขาวและสารกันเสีย รวมทั้งเสนอให้บริษัทผู้ผลิตแป้งระบุข้อความบนฉลากให้ผู้บริโภคทราบ กรณีแป้งมีการฟอกขาวหรือมีการเติมวัตถุกันเสียประเภทต่างๆ ลงในผลิตภัณฑ์

          อ่านบทความ “สารกันบูดในแป้งทำขนม” นิตยสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ 212 ได้ที่ https://www.chaladsue.com/article/2971

 

--------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม คุณชนิษฎา

โทร. 081 - 356 - 3591

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน